Du är här

Hur inverkar coronaviruspandemin på Karlebys budget 2020?

29.4.2020

Karleby stad har gett sin första helhetsbedömning av hur den världsomfattande coronaviruspandemin inverkar på budgeten 2020. Redan nu står det klart att stadsfullmäktige måste fatta nya beslut om budgeten, konstaterar ekonomidirektör Jari Saarinen. ”I det här skedet har vi så många öppna frågor vad gäller de ekonomiska konsekvenserna att det inte är ändamålsenligt att ännu i maj fatta beslut om anslagsspecifika tilläggsbudgetar.

Vi vill emellertid ge beslutsfattarna redan nu en helhetsbild av det försvagade ekonomiska läget och förändringarnas omfattning, säger Saarinen.

De största ekonomiska förändringarna beror på att skatteinkomsterna minskar med över 13 miljoner euro och på den totala överskridningen av social- och hälsovårdsutgifterna med över 9 miljoner euro. Också verksamhetsintäkterna minskar med 1,8 miljoner euro. Vad gäller verksamhetskostnaderna uppkommer besparingar i personalkostnader, köp av tjänster samt material- och förnödenhetskostnader. Stadens resultat 2020 försvagas dock så mycket att det kumulativa överskottet i balansräkningen kommer att visa underskott. Årsbidraget visar ännu överskott. Skyldigheten att täcka underskottet i balansräkningen på fyra år i enlighet med kommunallagen borde i nuläget börja från ingången av 2022, men på grund av coronaläget kan lindringar väntas vad gäller underskott och kriskommunkriterierna.

Social- och hälsovårdsutgifterna ökar kraftigt på grund av coronaviruset

Speciellt social- och hälsovårdskostnaderna har ökat kraftigt på grund av coronaviruspandemin. Ökningen beror på Soites beredskapsåtgärder, vården av coronaviruspatienter, vårdartiklar, testningar och anskaffning av apparatur samt av nedkörningen av den grundläggande verksamheten och icke-brådskande vård. Dessutom har försäljningen av tjänster till utomstående minskat. Som en följd av förändringarna kommer Soites ekonomiska resultat 2020 att visa underskott, vilket enligt grundavtalet debiteras av medlemskommunerna ännu samma år. Soites budget visade redan ursprungligen ett underskott.

Avvecklingen av köerna och belastningen den orsakar i slutet av året och framtida år (uppnåendet av vårdgarantin, belastad operationsverksamhet) ökar utgifterna för social- och hälsovården i år och nästa år. Utgifterna förutspås öka också inom familjetjänster, hemvård och mentalvårdstjänster, speciellt med fördröjning.

”Landets regering har tills vidare inte visat intresse att skjuta fram eller minska på de tilläggsuppdrag som kommer att åläggas kommunerna, alltså vårdardimensioneringen, ändringen av lagen om småbarnspedagogik och höjningen av läropliktsåldern”, påminner Saarinen. ”Kommunernas återhämtning från coronakrisen underlättas märkbart om dessa tilläggsuppdrag skjuts fram. De följande två åren kommer med tanke på ekonomin att vara ännu svagare för Karleby när årsbidraget sjunker och skulderna ökar. Därför är det allt viktigare med planering och tidsmässig förläggning av investeringar.”

För att den ekonomiska svackan ska bli så liten som möjligt och för att återhämtningen ska vara så snabb som möjligt förutsätter de uppskattade ekonomiska konsekvenserna att staden i flera års tid gör väsentliga strukturförändringar. Trots behovet att göra förändringar och anpassningar måste Karleby ändå genomföra viktiga utvecklings- och livskraftsprojekt. ”Det effektivaste sättet att förbättra ekonomin är att stödja sysselsättning, företagsamhet, produktionstillväxt och basservice. Vi kommer nog att klara oss”, avslutar Saarinen.

Uppdaterad 30.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut