Du är här

Uppdatering av läget för coronavirusepidemin 20.3.2020

20.3.2020

Fredags uppdatering. (Anmälan uppdaterat 20.3. kl. 17.15: Karleby stad bjuder fackorganisationernas representanter till ett informationstillfälle, Ändringar i förordningen: närundervisning i årskurs 1-3 och Stadens veterinärtjänster under coronavirusepidemin)

Karleby stad bjuder fackorganisationernas representanter till ett informationstillfälle

Karleby stad bjuder fackorganisationernas representanter till ett informationstillfälle i enlighet med samarbetslagen (Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 1074/2017 § 4).

Avsikten med detta samarbetsförfarande är att behandla frågor som anknyter till att arbetet i Karleby stads organisation minskar inom de ansvarsområden vilkas funktioner har stängts eller vilkas verksamhet har ändrat enligt statsrådets begränsningar den 16 mars 2020 på grund av coronavirusepidemin eller på grund av att arbetet minskat med anledning av följdeffekter av ovan nämnda. Målet är att med hjälp av samarbetsförfarandet bilda en gemensam bild av situationen och att hitta de bästa och mest ändamålsenliga sätten att trygga personalens utkomst.

Statsrådet har den 19 mars 2020 dragit upp ytterligare riktlinjer på grund av den rådande situationen. Karleby stadsstyrelse behandlar ärendet den 23 mars 2020.

Ändringar i förordningen: närundervisning i årskurs 1-3

Man beslöt att precisera riktlinjerna, eftersom definitionen av vilka branscher som är kritiska har förorsakat förvirring och varierande tolkningar bland anordnare av grundläggande utbildning.

Framöver (fr.o.m. 23.3.) kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning. På grund av de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset begränsade man först närundervisningen till de elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion.

Preciseringen av rekommendationen innebär ändå inte att man måste gå till skolan, elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet. (Ändring i förordningen 20.3.2020)

Ifall ert barn har fått distansundervisningen och kommer från och med måndag att ta del av närundervisningen bör ni kontakta skolans rektor och klassläraren via Wilma.

Stadens veterinärtjänster under coronavirusepidemin

I första hand sköts brådskande fall som gäller produktionsdjur. Brådskande fall som gäller sällskapsdjur hänvisas vid behov till privata veterinärer. Om detta inte är möjligt vårdas sällskapsdjur efter brådskande produktionsdjursfall. Man strävar efter att sköta hälsovårdsbesöken i enlighet med de riksomfattande djurhälsovårdsprogrammen.

Veterinärernas smådjursmottagningar inom Mellersta Österbottens miljöhälsovårds verksamhetsområde håller fortfarande öppet. I mottagningsverksamheten beaktas hygienanvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd THL och Arbetshälsoinstitutet TTL. Antalet personer som besöker veterinärmottagningarna begränsas i syfte att minska antalet kontakter och endast symtomfria personer får komma till mottagningen. Kunderna uppmanas att om möjligt vänta utanför.

Inspektionsverksamheten har dragits ner till ett minimum, men följande utförs fortfarande:

  • inspektioner och provtagningsbesök som görs med anledning av misstankar och fall av djursjukdomar som ska bekämpas
  • djurskyddsinspektioner som baserar sig på misstankar och uppskattas som brådskande och allvarliga
  • inspektioner som är villkor för export och flyttning från en gård till en annan
  • inspektioner i fall där allvarligt brott mot lagstiftningen misstänks.

Om situationen kräver det kan jourdistrikten slås samman.


Byggnadstillsynens verksamhet 

Byggnadstillsynen betjänar normalt via elektroniska kanaler. En del av byggnadsinspektörerna jobbar på distans men är anträffbara via e-post och telefon. Om en elektronisk tillståndsansökan redan har lämnats in kan man även i fortsättningen sköta ärendet via den elektroniska tillståndstjänsten. Också nya ansökningar tas emot via den elektroniska tillståndstjänsten. Myndighetssyn ska överenskommas direkt med byggnadsinspektören. 

Byggnadsinspektörernas kontaktinformation (e-post enligt fornamn.efternamn@kokkola.fi):

  • Ledande byggnadsinspektör Lindholm Niina, 040 8068 029
  • Byggnadsinspektör Pyykkö Martti, 044 7809 381
  • Byggnadsinspektör Flink Anders, 040 8068 222
  • Verksamhetsområdet Kelviå, Lochteå och Ullava: Byggnadsinspektör Luokkanen Jani, 0500 890 349

Ändringar i tidtabellen för stadstrafikens linje 8

Tillsvidare kör linje 8 (Karleby – Kotkamaa) bara turerna som startar från staden kl. 7:30, 12:00 och 14:10.

Avgifterna för småbarnspedagogik

Avgifterna i mars för småbarnspedagogik faktureras som normalt. Eventuell gottgörelse för avgifter behandlas och avgörs av bildningsnämnden på nästa sammanträde.

Även om småbarnspedagogiken fungerar normalt måste familjerna meddela tjänster för småbarnspedagogik om deras barns behov av småbarnspedagogik fram till 13.4. 2020. På så sätt kan staden ordna tjänsten för alla de barn som behöver den. Familjerna har informerats om detta via Päikky.

Den avvikande situationens inverkan på stadens personal

För närvarande pågår kartläggning av kompetens för att utreda möjligheterna att flytta personal tillfälligt i andra uppgifter om någon tillfälligt inte kan utföra sitt eget arbete, eller om det behövs reservarbetskraft i stadskoncernens och Soites verksamhetsställen under epidemin. Stadsstyrelsen fattar beslut om eventuella permitteringar eller andra åtgärder.
Uppdaterad 20.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut