Du är här

Uppdatering av coronavirusläget 23.3.2020

23.3.2020

Under coronavirusepidemin uppdaterar Karleby stad situationsbilden regelbundet under vardagar. Under veckoslut uppdateras informationen om ändringar sker i anvisningarna eller situationsbilden.

Soite uppdaterar för sin egen del situationsbilden dagligen. Ett nytt fall av coronavirussmitta har konstaterats i Soites verksamhetsområde. Fallet bekräftades 23.3.2020 och den smittade är anställd hos Soite. Smittan har ingen anknytning till de två fall som tidigare har konstaterats vid Soite.

Småbarnspedagogiken

Uppdaterad information om daghemmens och småbarnspedagogikens övriga enheters klientantal fås när familjerna meddelar sitt vårdbehov senast onsdagen den 25 mars. Efter det fattas beslut om eventuella sammanslagningar. I de enheter som eventuellt stängs görs årlig service och tidigareläggs planerade renoveringar. Personalen flyttas vid behov till andra enheter.

Närundervisning i skolornas årskurser 1-3

Enligt statsrådets preciserade linjedragning har de yngsta eleverna i grundskolan möjlighet att delta i närundervisningen oavsett föräldrarnas yrke. I syfte att hejda epidemins spridning är rekommendationen dock att så många barn som möjligt deltar i distansundervisningen. Den ändrade linjedragningen trädde i kraft måndagen den 23 mars.

I Karleby har cirka 5 % av eleverna i årskurserna 1-3 anmält sig till och deltagit i närundervisningen, vilket motsvarar läget i landet i medeltal. Ingen stor ändring i andelen har skett jämfört med läget förra veckan. Största delen av eleverna i årskurserna 1-3 studerar fortsättningsvis hemma.

Användning av allmänna områden under coronavirusepidemin

Det är tillåtet att använda allmänna områden som till exempel lekparker, motionsområden, skateparker och grillplatser utomhus, men staden rekommenderar att de mest populära platserna undviks under det undantagstillstånd som coronavirusepidemin orsakar. Särskilt skateramperna (Hollyhaka, Storby och Kyrkbacken) och de mest populära vandringledernas rastplatser (Sandskata, Hällskär) har haft många besökare.

Vi påminner om de begränsningar som gäller hela landet:

  • inga sammankomster på fler än tio personer
  • håll avstånd till andra användare
  • iaktta god handhygien
  • stanna hemma om du är sjuk eller i karantän

Stadsstyrelsen behandlar en anpassning av personalresursen

Representanter för arbetsgivaren och yrkesorganisationernas huvudförtroendemän samlades måndagen den 23 mars till ett informationstillfälle enligt samarbetslagen med anledning av coronavirusepidemin. Man sökte redskap för att trygga personalens utkomst i sådana uppgifter där arbetet har minskat eller kommer att minska på grund av statsrådets linjedragningar 16.3. Stadsstyrelsen behandlar ärendet under sitt sammanträde den 23 mars.

Uppdaterad 23.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut