Du är här

Anvisningar för bekämpning av råttor

18.11.2020

Miljöhälsovården och miljöskyddet har fått många anmälningar om råttobservationer från personer som bor på Uleåvägen och Lundvägen på området mellan Pensarbacken och Biskopsbacken. En karta över området finns i slutet av detta meddelande.

Råttor kan förorsaka skada genom att förorena livsmedel, gnaga på konstruktioner och sprida sjukdomar som är smittsamma för människor och djur. Förekomsten av råttor påverkas av deras tillgång till föda och skydd. Råttor trivs i fuktiga, jordnära boplatser där de kan gräva gångar under jorden. Också bräd- och avfallshögar kan fungera som boställen för råttor. Råttors boplatser känns igen av öppningar till gångarna och jordhögar utanför dem, upptrampade stigar och avföring. I normala fall ser man inte råttor under dagsljus, därför kan råttobservationer dagtid vara ett tecken på en större råttpopulation.

Vid bekämpning av råttor är förebyggande åtgärder mycket viktiga. Det viktigaste är att förhindra att råttorna får tillgång till föda. Omgivningen ska skötas så att gnagare inte erbjuds mat-, bo- och gömställen. Fastigheternas avfallshantering ska skötas på ett lämpligt sätt. Det får inte förekomma utfodringsställen som lockar gnagare till gårdsplanerna. Hushållsavfall ska förvaras i hela, lockförsedda kärl och avfallsskjul ska hållas prydliga. Om bioavfall komposteras på fastigheten ska kompostkärlet vara tätt och hushållsavfallet ska täckas omsorgsfullt vid komposteringen. Matrester från hushållen får inte heller slängas i avloppet – råttor kan röra sig också i avlopp och använda resterna som föda. Mat bör inte föras ut åt djur. Medan bekämpningen av råttor pågår ska utfodringen av fåglar upphöra. Om man lyckas minska råttpopulationen i området kan utfodringen fortsätta på vintern, men också i det fallet ska utfodringsstället hållas snyggt.

På de fastigheter där råttor eller spår av råttor observerats är det skäl att vidta bekämpningsåtgärder. Ansvaret för bekämpningen av råttor på privata fastigheter ligger på fastighetens ägare eller innehavare. Karleby stad utför inte bekämpning av skadedjur på privata fastigheter.

I första hand ska råttor bekämpas med fälla. Man bör använda flera fällor och de ska kontrolleras dagligen. Fällorna ska skyddas så att husdjur eller fåglar inte kommer åt dem. Fällorna kan skyddas till exempel med bräder, tegelstenar eller plaströr och så att man lämnar bara en liten ingång. Kadavren ska samlas i en plastpåse och avlägsnas med bioavfallet.

Om du observerar råttor på ett område som hör till ditt bostadsbolag, anmäl genast om saken till disponenten. Det lönar sig att diskutera problemet med grannarna, så att nödvändiga bekämpningsåtgärder kan samordnas. I svåra fall lönar det sig att kontakta ett företag som utför bekämpning av skadedjur. Numera ska bekämpning av råttor med hjälp av gift utföras av proffs.

Uppdaterad 19.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut