Du är här

Karleby stads budgetram 2021 uppdateras på coronaepidemins villkor

29.5.2020

Karleby bereder budgetramen 2021 under förhållanden som förändrats radikalt. Det ekonomiska läget försvagas av coronaepidemin och av att de begränsningar som utfärdats för att bromsa epidemin fortsätter. Stadens bokslut 2020 förutspås visa ett underskott på 12–15 miljoner euro.

Det stora underskottet leder till att balansens tidigare överskott kommer att visa underskott, vilket enligt kommunallagen leder till skyldigheten att täcka underskottet inom fyra år, i praktiken åren 2022 – 2025. Enligt uppskattning tar återhämtningen från coronakrisens ekonomiska konsekvenser 3–5 år. BNP förutspås i år sjunka med 5–10 procent, och 2021 väntas den ekonomiska tillväxten vara ca 1 procent.

Utgångspunkten för ekonomiplanen är att täcka underskottet i bokslutet 2024

I ekonomiplanen 2022 – 2023 är utgångspunkten att täcka underskottet i balansen senast i bokslutet 2024. En eventuell social- och hälsovårdsreform och när den börjar kan ännu inte beaktas i planen.

Alla medel tas i bruk redan i slutet av 2020

Avgörande med tanke på balanseringen av stadens ekonomi är hur skatteinkomsterna, Soites utgifter samt stadens egna personalkostnader utvecklas. Karleby stad kommer redan i slutet av 2020 att vidta åtgärder för att effektivera ekonomin i syfte att minska på bokslutets prognostiserade underskott och hålla ett överskott i balansen.

Om resultatet för 2020 blir bättre än det nu uppskattats, blir det lättare att balansera ekonomin de följande åren. I vilket fall som helst förutspås år 2021 uppvisa förlust. Staten väntas ersätta kommunerna ca 50 av de ekonomiska förlusterna som coronaepidemin orsakat.

Ekonomiplanen beaktar en måttlig årlig tillväxt av verksamhetsintäkterna, personalkonsekvenserna som förhandlas skilt och en klart mindre tillväxt av Soites utgifter jämfört med de senaste åren.

Det föreslås inte att skattesatsen för 2021 ändras, men läget ses över på nytt på hösten och årligen vad gäller planåren. Bokslutsprognosen 2020 används som beräkningsgrund i budgetramen och ekonomiplanen.

”Balanseringen av ekonomin förutsätter en omvärdering av motiveringarna, logiken och ändamålsenligheten vad gäller all verksamhet”, konstaterar ekonomidirektör Jari Saarinen. ”Vi kommer upp till ytan bara med bestående förändringar, inte med enskilda åtgärder.”

Enligt ekonomiplanen visar stadens årsbidrag fortfarande överskott under alla planåren, och boksluten 2022 och 2023 visar överskott. Man följer upp situationen och planerna uppdateras med snabb tidsplan. Saarinen anser att den största enskilda risken är överskridningen av social- och hälsovårdsutgifternas tillväxtmål. ”Vi måste också vidta väsentliga åtgärder för att stoppa personalkostnadernas tillväxt i två års tid”, påpekar Saarinen. Med sträng ekonomisk planering undviker staden att omfattas av utvärderingsförfarandet för kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning.

Upp

Uppdaterad 29.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut