Du är här

Den fortsatta utvecklingen av Karlebys idrotts- och evenemangspark framskrider

14.8.2020

Karleby som firar 400-årsjubileet av sitt grundande utvecklar en idrotts- och evenemangspark som kopplas till Karlebys nationalstadspark invid Stadssundet.

Den färdiga Idrotts- och evenemangsparken kommer att omfatta Idrottsgården (1964), badcentret VesiVeijari (2006), ishallen (1988) och Brita Marias park (2017), som är belägna på gamla centralparkens område, samt träningsishallen, hybridarenan och evenemangsparken som kommer att uppföras som nybyggen.

Behovet att uppföra en idrottsanläggning beror främst på att de befintliga lokalerna nått slutet av sin livscykel och behöver ersättas med lokaler som uppfyller nutida krav och har många användningsmöjligheter. De nya förhållandena kommer att förbättra förutsättningarna för många grenar och tjäna ett betydligt större spektrum av idrottsgrenar. Uppdateringen och utvecklandet av idrottsanläggningarna samt området för evenemangsparken som ska anläggas intill dem gör det också möjligt att ordna nya nationella och internationella nöjes- och kulturevenemang, mässor och möten i Karleby. 

Idrotts- och evenemangsparkens betydelse

Sakkunniga från stadens olika sektorer har deltagit i beredningen av idrotts- och evenemangsparken vilket möjliggjort att helheten har betraktats med tanke på Planering, idrottstjänster, byggnation och stadsutveckling. Projektets ekonomiska och sociala konsekvenser har också bedömts. I bedömningen har beaktats bl.a. kulturhistoriska konsekvenser och landskapets värde, helhetens betydelse för invånarnas samhörighet samt användningen av området med tanke på motions- och idrottsförhållandena, välfärdseffekterna, olika evenemang, attraktiviteten för turismen, samt kulturen och stadsbilden. Utvecklingen av idrotts- och evenemangsparken skapar en grund för livskraften, stadsbilden och en god vardag för invånarna för de kommande årtiondena.

Vid planeringen av evenemangsparken har man beaktat vilka behov evenemang av storlekar och typer har, t.ex. avgränsning av området under evenemangen, belysning, förbindelseleder och räddningsvägar, parkering samt placering av tillfälliga konstruktioner (såsom scener, personalrum och stånd) på området. Den planerade helheten för idrotts- och evenemangsparken möjliggör att lokalerna kan användas samtidigt på ett mångsidigt sätt. När evenemangsparken inte används för evenemang får invånarna använda området fritt.

Byggandet av Lottelunds cirkulationsplats i korsningen Norraleden-Gamla Varvsvägen har inletts som ett led i helheten. Den färdiga cirkulationsplatsen kommer också att tjäna användarna av idrotts- och evenemangsparken och evenemangsgästerna.

Konsekvenser för invånare:

 • Helheten höjer idrottsförhållandena i Karleby till 2030-talet, och uppmuntrar invånarna på ett mångsidigt sätt till en aktiv livsstil och umgänge.
 • Enligt senaste indikatorer är priset för att människor rör sig för lite redan högt; motionens hälsoeffekter får en allt viktigare roll.
 • Över 4 500 barn och unga bor i närheten av idrotts - och evenemangsparken (på 3 kilometers avstånd). Området och lokalerna betjänar närskolorna utmärkt: beläget på ett avstånd om 2 kilometer finns det redan över 130 elevgrupper som omfattas av grundläggande utbildning och som skulle använda lokalerna.
 • Idrottsföreningarna flyttar sin verksamhet till nya lokaler, varvid andra idrottslokaler blir tillgängliga för en bredare grupp av användare.
 • Hybridarenan stärker områdets funktionella enhetlighet och uppfattningen om en koncentration av motions- och idrottsförhållanden.
 • Områdets arkitektur, landskap och förbindelseleder skapar nya mötesplatser och serviceutbud. På föreställningsnivå upplevs avståndet mellan stadskärnan och havsstranden vara kortare än för närvarande. Utvecklingen av området gör också nationalstadsparken till ett område som är servicemässigt tillgängligt och intressant. Samarbetet mellan olika användargrupper kan intensifieras på ett naturligt sätt.

Konsekvenser för turism:

 • Arenaprojektet ökar dagsbesöken till staden i samband med evenemang och kan också bidra till att antalet övernattningar ökar.
 • Karlebys image som möjliggörare av idrotts - och kulturevenemang stärks.
 • Den framtida verksamheten vid idrotts- och evenemangsparken skapar också förutsättningar för utveckling av inkvarteringsverksamheten, ny företagsverksamhet och utveckling av servicenivån.
 • Evenemangverksamhetens ekonomiska konsekvenser för såväl turistnäringens utveckling som ortens allmänna livskraft, image och rykte är betydande.

Konsekvenser för evenemangsverksamhet:

 • Karleby behöver flexibla förhållanden för nationellt sett medelstora evenemang som tjänster 1 500–4 000 personer. De framväxande evenemangsförhållandena gör det möjligt att ordna nya evenemang och skapar förutsättningar för utvecklingen av befintliga evenemang.
 • Helheten tjänar förhållandena för kulturevenemang samt erbjuder modern infrastruktur för anordnande av evenemang för kommersiella ändamål.
 • Tävlings- och hobbyförhållandena för såväl issport, bollsporter inomhus och fotboll förbättras avsevärt.

Bolag genomför helheten

Helheten har varit under beredning sedan 2017 och den grundar sig på en översiktsplan som godkändes av stadsfullmäktige i december 2018. Ett år senare beslutade fullmäktige förbinda sig till hybridarenans driftskostnader och att utvecklingen av förhållandena för issport tas in som en del av helheten. Vid fullmäktigeseminariet som ordnades i augusti 2020 granskades läget för området och verksamheterna, hybridarenans konsekvensbedömning, modellen för genomförandet, ägararrangemangen och kostnaderna.

Arbetsgruppen förslår att man begär utlåtanden av bildningsnämnden och stadstrukturnämnden i augusti och att ärendet efter det framskrider till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för behandling under september 2020.

Målet är att helheten genomförs i enlighet med översiktsplanen som godkändes 2018 på så sätt att staden grundar ett bolag som ansvarar i praktiken för utvecklingen av idrotts- och evenemangsparken. Bolaget har i uppgift bygga hybridarenan och träningsishallen på området samt utveckla helheten som ett idrotts- och evenemangsområde.

Samtidigt inleder staden planläggningen av området för nuvarande Centralplan för bostadsbruk. Centralplans idéprojekt ligger som grund för detaljplaneändringen. Idéprojekteringen genomfördes i slutet av 2019 och i den deltog boende på granntomterna, arbetsgruppen för utveckling av idrottsparken och Planering.

Uppdaterad 14.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut