Du är här

Coronaviruset en utmaning för näringslivet även i Karleby 

30.3.2020

Den snabbt ändrade situationen har förändrat verksamhetsförutsättningarna för många branscher. Det är ännu svårt att bedöma hur långa och bestående konsekvenserna av viruset är, men det är säkert att de kommer att vara omfattande.

Fredagen den 27 mars beslöt landets regering om stöd till ensamföretagare för att komplettera redan tidigare beslutade företagsstöd. Stödet kanaliseras via kommunerna. Karleby stad drar tillsammans med KOSEK upp riktlinjer för en verksamhetsmodell. Man har som mål att ha beredskap att vidta åtgärder efter att regeringens beslut och anvisningar om beviljande av stöd har erhållits. 

Karleby stad och KOSEK har inlett förberedelserna för näringslivets stödåtgärder. KOSEK arrangerar som bäst en serie webbinarier som behandlar coronavirusets konsekvenser för företag. Följande webbinarium hålls på tisdag 31 mars. Också en företagsenkät är under beredning i syfte att ge information som kan utnyttjas i planeringen av fortsatta åtgärder. KOSEK håller också aktivt kontakt med regionens företag.

På nationell nivå har en tillfällig sänkning av verksamhetslokalers hyror diskuterats brett. Karleby stad diskuterar närmare i koncern- och stadsutvecklingssektionen i dag på måndag om förfarandet med stadens lokaler.

Coronaläget förutsätter åtgärder också inom företag. Det är av största vikt att företagaren själv tar initiativ och i tillräckligt god tid vidtar nödvändiga åtgärder. KOSEKs företagsrådgivare erbjuder företag hjälp i såväl stora som små frågor.

Uppdaterad 30.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut