Du är här

Staden utredde utsikterna för småbarnspedagogiken 2020 - 2026

30.11.2020

Karlebys bildningssektor och stadsmiljösektor har under innevarande år utarbetat en lägesbild för nätverket för småbarnspedagogik. Lägesbilden utgår från tidigare utredningar och bedömningar av de småbarnspedagogiska tjänsterna. Lägesbilden framskrider till behandling i stadsstyrelsen för begäran om utlåtanden.

För varje fastighet och enhet för småbarnspedagogik gör en separat plan eller en projektplan. Därefter utvärderas och fattas beslut om vad som ska göras med fastigheterna och hur de småbarnspedagogiska tjänsterna ordnas. 

Vad kan påverka lägesbilden?

Lägesbilden påverkas av åtgärder som redan genomförts eller som snart ska sättas igång. För närvarande pågår en utredning om att jämställa förskoleundervisningen med den grundläggande utbildningen, och det riksomfattande försöket med avgiftsfri förskoleundervisning för 5-åringar kommer snart att inledas. Relationstalet mellan barn och personal har återställs i början av augusti till sju barn per anställd vad gäller barn i åldern 3–5 år. Stöd enligt trestegsmodellen kommer också att tas i bruk inom småbarnspedagogiken på samma sätt som inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Förändringarna i nativiteten tvingar till kontinuerlig bedömning av servicebehovet och det är svårt att förutse mängden barn som deltar i småbarnspedagogiken. Enligt statistikcentralens uppgifter om åldersklasser blir åldersklasserna mindre. Samtidigt ökar den proportionella andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken av hela åldersklassen.

Småbarnspedagogikens servicenät i Karleby

Karleby erbjuder förskoleundervisning och småbarnspedagogik på finska och svenska. Det befintliga servicenätet är splittrat. Det finns verksamhetsenheter på 46 olika adresser och vid en verksamhetsenhet finns 55 barn i snitt. Splittringen är en utmaning för klienthandledningen samt organiseringen och ledningen av verksamheten. Med tanke på detta borde enheterna sammanslås.

I det stora hela kommer antalet platser inom småbarnspedagogiken att minska under 2020–2026. I tvåspråkiga daghem övergår man till enspråkig verksamhet. Då servicebehovet eventuellt minskar och barnantalet minskar kommer i första hand små enheter att stängas. En realistiska bedömning av servicebehovet är att om nativiteten hålls på nuvarande nivå och deltagandet i småbarnspedagogik ökar minskar behovet bara lite eller inte alls. Om nativiteten börjar öka och deltagandet i småbarnspedagogik ökar kommer servicebehovet att behållas på nuvarande nivå eller öka.

Karlebys befintliga enheter för småbarnspedagogik är huvudsakligen verksamma i gamla fastigheter och som är delvis i dåligt skick. Under de närmaste åren kommer det att finns stora ombyggnadsbehov och vilket i sin tur leder till att verksamheten flyttas till nya lokaler eller utrymningslokaler. Således tar lägesbildsutredningen också ställning till framtidsutsikterna och eventuell nedläggning av befintliga lokaler.

Framtidsutsikter

I lägesbildsutredningen konstateras att de ärenden som ska avgöras är om fastigheter som är i dåligt skick ska renoveras eller läggas ner samt på vilket sätt antalet platser inom småbarnspedagogiken tryggas. Ett daghem planeras i anslutning till Biskopsbackens allaktivitetshus. Dessutom behövs nya lokaler för sex grupper inom småbarnspedagogiken som endera anordnas som stadens egen verksamhet eller som konkurrensutsatt privat servicesedelverksamhet. Denna helhet ska utredas och avgöras under åren 2021 och 2022.

Uppdaterad 30.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut