Du är här

Stadsfullmäktiges budgetsammanträde 

17.11.2020

Karleby stadsfullmäktige sammanträdde måndagen den 16 november för att behandla beskattningen och budgeten för 2021. På föredragningslistan fanns också en treårig understödsplan för kulturinrättningar och ekonomiplanen 2022-2023.

Man röstade om inkomstskattesatsen 2021. Sakari Ruisaho (SDP) föreslog att inkomstskattesatsen höjs till 21,75 %. Fullmäktige beslöt med rösterna 15–27 att skatteprocenten kvarstår på nuvarande nivå, 21,50 %. Fastighetsskattesatserna slogs fast enligt förslaget: Allmän fastighetsskatt 1,25 %, fastighetsskatten för stadigvarande bostadsbyggnader 0,70 % och för andra än stadigvarande bostadsbyggnader 1,10 %.

Mest diskuterades budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022–2023. Det föreslagna Karlebystödet på 235 000 euro inkluderades i bildningsnämndens helhetsbudget och man beslöt hålla stadens sparmål enligt föreslagna 2,5 miljoner euro.

Fullmäktige godkände den treåriga understödsplanen för kulturinrättningar enligt det föreslagna. I samband med verkställandet av planen sammanslås inrättningarnas verksamhets- och hyresunderstöd, och planeringen och förutsägelsen av kulturinrättningarnas verksamhet främjas. Den fleråriga understödsreformen står också i linje med undervisnings- och kulturministeriets statsandelsreform.

Fullmäktige beviljade Johan Candelin den anhållna befrielsen från uppdraget som ledamot i stadsfullmäktige. Ersättare Raimo Rahnasto (KD) valdes till ordinarie ledamot för den återstående mandattiden. Likaså beviljades Carola Holmbäck-Puskala befrielse från uppdraget som ledamot i bildningsnämndens svenska sektion och som ersättare i bildningsnämnden. I hennes ställe valdes Heidi Kuikka (SFP) till ledamot i bildningsnämndens svenska sektion och till ersättare i bildningsnämnden. Fullmäktige antecknade också kompletteringen av antalet ersättare i fullmäktige för kännedom.


Upp

Uppdaterad 17.11.2020 | Skicka respons | Skriv ut