Du är här

Jubileumsårets pärlor lyftes fram på stadsfullmäktiges sammanträde

9.9.2020

Karleby stadsfullmäktige sammanträdde på måndag 7 september i Karlebysalen, exakt 400 år efter att staden grundades. Trots att allmänheten på grund av samlingsbegränsningar inte hade möjlighet att delta på plats kunde man följa sammanträdet via livesändning.

Före det egentliga sammanträdet fick vi höra Republikens president Sauli Niinistös hälsning som lästes upp av stadsfullmäktiges första vice ordförande Bjarne Kallis. Även Sveriges ambassad, näringsminister Mika Lintilä och justitieminister Anna-Maja Henriksson hade skickat sina hälsningar. Ledamot Stefan Anderson läste stycken ur stadens grundläggningsbrev. Sammanträdet avslutades med ett tal av stadsfullmäktiges ordförande Tiina Isotalus.

Sektorn stadsmiljös jubileumsobjekt

Fullmäktige hörde och antecknade för kännedom de projekt som sektorn stadsmiljö har förverkligat under jubileumsåret. De presenterades av stadsträdgårdsmästare Sini Sangi. Jubileumsårets investeringsobjekt har förverkligats under åren 2019 och 2020. Sådana är bland annat objekt längs Sundet enligt Karlebys belysningsplan, planteringsbassänger med teman i centrum, ljusskulpturerna på Fabriksgatan, bottendammen i Sundet, förnyande av Havsparken, byggande av våtmarken vid Sundet, Chydenius skola, iståndsättning av fåran vid campingområdet och Havsparken samt grundläggande renovering av Röda bron. Dessutom förverkligades med det särskilda Karleby400 investeringsanslaget för infrastruktur möbleringen av den förnyade delen av Strandgatan, belysningen vid Sundet samt dagvattenfåran vid Härnösandsgatan och en ny bro, s.k. ”Pususilta”. Man satsade även på prydandet av stadsbilden med planteringar och anläggandet av stadsängar.

Karleby400-naturskyddsområde i stadens närskogar

Jubileumsåret till ära inrättades naturskyddsområden på sammanlagt 40 hektar i närskogar som ägs av staden i Nisulaspottens omgivning (ca 12,5 ha), på Kandelinskatans område (10 ha) samt på Trullö Djävulsåkerns område (ca 20,4 ha). Stadsfullmäktige beslöt på sitt sammanträde 7.9 att staden ansöker i enlighet med naturvårdslagen om fridlysning av områdena. Fridlysningsbeslut ges stadsstyrelsen för godkännande under jubileumsåret.

Barnvänliga Karleby fick Unicefs erkännande

Karleby stad sökte sig 2017 till utvecklingsarbetet i enlighet med UNICEF:s modell Barnvänlig kommun. Främjandet av barnvänligheten antecknades i stadens strategi, i utvecklingsplanen för bildningsväsendet, i utvecklingsplanen för tjänster inom småbarnspedagogik och undervisningstjänster samt i delaktighetsprogrammet. Dessutom togs främjandet av barnvänligheten in i stadens välfärdsplan och i den regionala välfärdsplanen för barn och unga. I bildningsväsendets utvecklingsplan lades upp som mål att erkännandet Barnvänlig kommun erhålls 2020 då Karleby firar sitt jubileumsår.

Erkännandet Barnvänlig kommun grundar sig på ett tvåårigt utvecklingsarbete med verksamhetsplaner och utvärderingar. Till utvecklingshelheter valde Karleby att

  • främja barns och ungas delaktighet och hörande samt öka deras upplevelser av delaktighet
  • främja barns och ungas möjligheter att delta i öppen hobbyverksamhet och i hobbygrupper
  • ordna utbildningar och ge information om barnens rättigheter

Finlands UNICEF har beslutat bevilja Karleby stad erkännandet Barnvänlig kommun. Finlands UNICEF berömmer Karleby för vilja och aktivitet och konstaterar att staden lyckats bra med att nå uppsatta mål. Finlands UNICEF uppmuntrar Karleby att fortsätta med det systematiska arbetet med att verkställa och utvärdera utvecklingsarbetet som är bindande för hela kommunen, att säkerställa att rättigheterna för barn i särskilt utsatt ställning tillgodoses på ett jämlikt sätt i all verksamhet och i alla beslut samt att försäkra sig om att åtgärderna inriktas på barn och unga i alla åldrar inom hela Karleby och med beaktande av de olika områdenas särdrag. Stadsfullmäktige beslöt anteckna ärendet för kännedom och förutsätta att hela stadsorganisationen i enlighet med stadsstrategin beaktar barn- och ungdomsvänligheten och barnets rättigheter i beslutsfattandet och verksamheten.

Finlands största nationalstadspark i Karleby

Stadsfullmäktige beslöt på sitt jubileumssammanträde anteckna beslutet om inrättande av Karleby nationalstadspark för kännedom. Miljörådet Jukka-Pekka Flander framförde Miljöministeriets hälsning på sammanträdet. Karleby nationalstadspark hedrar stadens 400-åriga historia, den mångfaldiga havsnaturen och det marina kulturarvet vid landhöjningskusten samt den långa traditionen av träbyggande. Karleby nationalstadspark är Finlands största nationalstadspark som omfattar områden på nästan 20 000 hektar i stadskärnan, Hakalax, Halkokari, Mustakari, Hållhagen, Tallåsen, Neristan, Tullbacken och Beckbruket, Sandstrand och Elba, Brudskär samt områden i Larsmo och Karleby skärgård. 

Upp

Uppdaterad 9.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut