Du är här

Verkställande i Karleby av de åtgärder som regeringen dragit upp 

16.3.2020

Karleby stads ledningsgrupp samlades på måndag kväll för att behandla verkställandet av de åtgärder som regeringen har dragit upp till de delar som de kan verkställas i staden. Åtgärderna gäller t.o.m. 13.4.2020.

Verkställande i Karleby

SR 1. Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter. På detta sätt tryggas tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion och görs det möjligt för föräldrarna att fortsätta arbeta. Statsrådet fastställer att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det..

 • Verksamheten vid enheterna för småbarnspedagogik och förskoleundervisning fortsätter. Om föräldrarna eller vårdnadshavarna har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska de göra det. Om barnet stannar i hemvård ska detta meddelas via Päikky. Staden förbereder sig på att koncentrera verksamheten vid enheterna för småbarnspedagogik vid behov. Vårdnadshavarna får separat information om detta via Päikky och Wilma.

SR 2. Skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen vid dessa inrättningar avbryts. Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd, dock så att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma gör det. De ovannämnda arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

 • Skolornas närundervisning avbyts och skolornas lokaler för årskurs 4–6, 7–9 och gymnasier stängs. Undervisning ordnas för de elever i årskurs 1–3 vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Närundervisning ordnas även för elever som fått beslut om särskilt stöd, som behöver stöd och vars föräldrar och vårdnadshavare inte kan ordna vården av barnet hemma. 
 • Alla skolor har normal undervisning tisdagen den 17 mars och eleverna kan bl.a. hämta läromedel från skolan. Om eleven inte kan delta i undervisningen den 17 mars ombeds föräldrarna meddela detta via Wilma. Lärarna fortsätter arbeta men undervisningen ordnas på distans. 
 • Undervisningspersonalen för årskurs 1–3 i samtliga skolor i Karleby är på plats i de egna skolorna till fredagen den 20 mars. Föräldrar ombeds meddela via Wilma före det datumet om barnet övergår att omfattas av distans eller motsvarande undervisning. Staden kan från och med måndagen den 23 mars koncentrera skolornas verksamhet och ordna undervisningen i endast i en del av enheterna. Vårdnadshavarna får information direkt via Wilma. 
 • All undervisning vid Karlebynejdens institut avbryts.

SR 3. I stället för närundervisning ordnas undervisning och handledning vid alla universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande utbildning i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt. Sådana är bland annat distansstudier, digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier.

 • Skolorna ger anvisningar om hur undervisningen ordnas via Wilma.

SR 4. Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den 23 mars 2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

 • Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den 23 mars 2020, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter.

SR 5. Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

SR 6. Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.

 • Stadens museer, bibliotek och biblioteksbussar, hobbyutrymmen och -ställen, simhallen och idrottsutrymmen samt ungdomsutrymmen stängs. Staden rekommenderar att andra aktörer följer statsrådets riktlinjer.

SR 7. Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.

SR 8. Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

SR 9. Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn ska förordna sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn till distansarbete som med tanke på arbetsuppgifterna har möjlighet till det.

 • Karleby stad säkerställer möjligheterna till distansarbete tisdagen den 17 mars och definierar de anställda som utför distansarbete. Avsikten är att så mycket som möjligt görs som distansarbete.

SR 10. Som en anvisning förpliktas personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, statsledningen och kommunala förtroendevalda.

SR 11. Social- och hälsovårdens kapacitet utökas inom den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt minskas den icke brådskande verksamheten. Den privata sektorns kapacitet tas i gemensam användning vid behov. Samtidigt tillämpas det flexibilitet i fråga om de lagstadgade tidsfristerna och skyldigheterna.

SR 12. Kapaciteten för provtagning för coronaviruset ökas. Institutet för hälsa och välfärd stöder till denna del regionerna.

SR 13. I fråga om kritisk personal avviker man från bestämmelserna i arbetstidslagen och semesterlagen både inom den privata och inom den offentliga sektorn.

 • Vem som räknas till kritisk personal kan vid behov definieras på det sätt som situationen kräver.

SR 14. Regeringen bereder sig på att förplikta i synnerhet yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och den inre säkerheten att arbeta vid behov.

SR 15. Människors rörelsefrihet kan begränsas på grund av en allvarlig fara som hotar liv och hälsa.

SR 16. Med tanke på folkhälsan och hälsosäkerheten inleds förberedelser för att stänga Finlands gränser med en snabb tidtabell med iakttagande av internationella förpliktelser. Passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts så snart som möjligt, med undantag av finska medborgares och i Finland bosatta personers återresa. Finska medborgare och personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. För finländska turister rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande av ärenden. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt. 

SR 17: Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän.

SR 18. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

 •  I fråga om Karleby stads anställda förlängs den tidigare anmälda frånvarotiden på en vecka till två veckor.

SR 19. Försvarsmakten tryggar kontinuiteten och beredskapen i sin verksamhet i alla situationer. Regeringen förbereder sig att stödja andra myndigheter enligt behov. 


Bakgrundsinformation om beredskapslagen

I beredskapslagen definieras olika undantagsförhållanden, såsom ett beväpnat angrepp mot Finland, en synnerligen allvarlig storolycka eller en pandemi som coronavirusepidemin är. Syftet med beredskapslagen är att under undantagsförhållanden skydda befolkningen samt trygga befolkningens försörjning och landets näringsliv, upprätthålla rättsordningen, de grundläggande friheterna och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt trygga rikets territoriella integritet och självständighet.

I beredskapslagen finns bestämmelser om myndigheternas befogenheter under undantagsförhållanden. Befogenheter enligt denna lag får tas i bruk endast om situationen inte kan fås under kontroll med myndigheternas normala befogenheter. Med stöd av beredskapslagen begränsas medborgarnas rättigheter och normala liv endast om det är nödvändigt för att skydda befolkningen.

Beslut om ibruktagning av befogenheter enligt beredskapslagen för högst sex månader fattas genom förordning av statsrådet (ibruktagningsförordning) när statsrådet i samverkan med republikens president har konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet. Riksdagen har den slutliga beslutanderätten i fråga om ikraftträdandet. Den beslutar om ytterligare befogenheter enligt statsrådets förordning ska tas i bruk helt eller delvis. Riksdagen kan också upphäva statsrådets förordning.

I brådskande fall är det möjligt att omedelbart införa de ytterligare befogenheterna. Också då lämnas förordningen till riksdagen för behandling omedelbart. Förordningen ska lämnas till riksdagen inom en vecka, i annat fall förfaller den.

Också stadshusets öppettider kommer att begränsas.


Uppdaterad 16.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut