Du är här

Tillsynsplan

Den nya räddningslagen (379/2011) trädde i kraft den 1 juli 2011. I lagen eller i de förord-ningar som utfärdats med stöd av den föreskrivs inte längre vilka objekt som det ska förrät-tas brandsyn på, utan räddningsverket bestämmer själv vilka objekt som behöver brand-syn på basis av de risker som förekommer på området. Räddningslagens 79 § förpliktigar räddningsverken att göra upp en tillsynsplan för fullgörande av tillsynsuppgiften.

Utöver brandsynerna och i samband med dem utför den lokala räddningsmyndigheten också granskning av dokument, vilket syftar till att säkerställa att räddningslagens bestämmelser iakttas vid ett objekt. Detta sker bland annat genom bedömning av objektets räddningsplan och övriga dokument om brand- och utrymningssäkerheten. Genom tillsynsplanen fördelas räddningsverkets tillsyn av objekten enligt riskerna och samtidigt strävar man efter att ännu effektivare än tidigare inverka på antalet olyckor. Tillsynsplanen baserar sig på servicenivåbeslut och riskbedömning. 

Upp

Uppdaterad 12.2.2018 | Skicka respons | Skriv ut