Du är här


Beredskapsövningen PohjaBotten 16

1.11.2016

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk deltar i PohjaBotten16 beredskapsövning 1.-3.11.2016. Som deltagare i beredskapsövningen för att öva sina egna beredskaps och samarbetsfärdigheter har förbundit sig förutom kommunerna i Österbotten, Södra Österbotten, och Mellersta Österbotten också bl.a. polisen, gränsbevakningsväsendet, tullen, räddningsverken, sjukvårdsdistrikten, försvaret, nödcentralen, Trafi, Södra-Österbottens ELY central, Finlands Röda Kors, de som för till den frivilliga räddningsverksamheten VAPEPA samt olika företrädare för företag och branscher.

Målet med övningen är att utveckla olika aktörers lokala samarbete och öva att bilda en gemensam situationsbild som grund för beslutstagande samt lära sig känna igen den korrelation och växelverkan som finns mellan kommunen, kommuninvånarna, myndigheterna, frivilligsektorn och näringslivet vid störningssituationer. Under beredskapsövningen så ska kommunerna analysera sin egen beredskap och sätt på vilka de klarar sig vid störningssituationer. Med tanke på just detta så har de som ordnar övningen, Västra- och Inre Finlands regionförvaltningsverk (AVI) tillsammans med samarbetspartners ordnat med följande fiktiva bakgrundscenario till övningen 2.11. Man har en intensifierad internationell situation, attacker på datanätverken och från och till verksamhetsavbrott i el- och fjärrvärmesystemen, som följd av detta vacklar vardagen för aktörer i samhället och för medborgarna.


På onsdagen 2.11.2016 övar myndigheterna och hamnoperatörerna samarbete också vid olyckor på havet och andra specialverksamheter som specifikt hör till hamnverksamheten. I hamnen i Karleby ordnas på samma gång en ISPS övning som är obligatorisk för hamnar. I samband med övningen kan det hända att man ser alarmfordon röra sig och myndighetsverksamhet utövas i närheten av hamnområdet. Övningen påverkar inte skötandet av dagliga uppdrag för räddningsverket.


Mera information om räddningsverkets verksamhet under övningen fås av Räddningsdirektören Jaakko Pukkinen, tel. 040 4892 299.


Upp

Uppdaterad 31.10.2016 | Skicka respons | Skriv ut