Olet tässä

Pelastuslaitoksen vastine Svenska Ylen haastatteluun

13.11.2019


Underbemanning bekymrar på brandkåren i Jakobstad: "Jag är orolig för invånarnas och brandmännens säkerhet"

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/13/underbemanning-bekymrar-pa-brandkaren-i-jakobstad-jag-ar-orolig-for-invanarnas


Pelastuslaitoksen vastine Svenska Ylen haastatteluun: (Text på svenska nedanför)


1. Suomen mittakaavassa sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustehtävistä noin 90 %:n alueella maamme pinta-alasta. Kaupungeissa sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena ja reservinä laajojen tai päällekkäisten tilanteiden varalta.
Sopimuspalokuntien henkilöstö on monipuolisesti ja suoritettaviin tehtäviin nähden kattavasti koulutettu. Esimerkiksi savusukelluskelpoisuus edellyttää sopimuspalokuntalaiselta yli 80 tunnin koulutusta, aktiivista harjoittelua sekä hyvän fyysisen kunnon ylläpitämistä. Vaativat tehtävät, kuten savusukellus-, kemikaalisukellus- ja vesipelastustehtävät sekä paineilmahengityslaitetta edellyttävä sammutustoiminta katolla kuuluvat niin päätoimisen kuin sopimushenkilöstön tehtäviin.

Lehtiartikkelin otsikko kertoo pelastuslaitoksemme olevan Suomen nopein.
Ei ole häpeä olla nopea.

2. Jotta hädässä olevalle saadaan apu mahdollisimman nopeasti, valtakunnallinen hätäkeskustietojärjestelmä ERICA hälyttää tehtävää hoitamaan lähimmän tarkoituksenmukaisen vapaan pelastusyksikön. Järjestelmä ottaa laskennassa huomioon lähtöajat, ajoreitin sekä yksikön kyvyn hoitaa kyseinen tehtävä. Siten esimerkiksi myrskyn takia paloasemalle valmiuteen hälytetty sopimuspalokunta voi saada hälytyksen tehtävälle lähimpänä ja välittömään lähtövalmiuteen nostettuna nopeimpana yksikkönä. 

3. Suomessa pelastuslaitoksilla on valtakunnallisesti ohjatut palvelutasovaatimukset, joita aluehallintovirastot valvovat. Kuntien myöntämät määrärahat on mitoitettu palvelutasoa vastaavasti. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen toimialueella kiireellisten tehtävien palvelutaso on valtakunnallisesti korkealla tasolla. Hyvän palveluverkon sekä osaavan ja sitoutuneen henkilöstön myötä olemme kyenneet tarjoamaan korkealaatuiset pelastustoimen palvelut Suomen nopeimman nimikkeellä jo useampana vuotena peräkkäin. 


* * *

1. Avtalsbrandkårerna sköter om räddningsuppdragen på ungefär 90% av Finlands area. I städerna fungerar avtalsbrandkårerna i första hand som stöd och reserv åt yrkeskårerna vid större uppdrag eller när det finns flera uppdrag på samma gång.

Ser man till uppdragen de utför så är personalen på avtalsbrandkårerna mångsidigt och tillräckligt grundligt utbildade. T.ex. rökdykningskompetens kräver av en avtalsbrandkårist över 80 timmars skolning, aktivt deltagande i övningar samt upprätthållande av en bra fysisk kondition. Krävande uppdrag, såsom rökdyknings- kemikaliedyknings- eller vattenräddninsuppdrag samt uppdrag på tak som kräver att man använder tryckluftsapparat hör till uppdrag som både yrkespersonal och avtalspersonal kan utföra.

2. För att man så fort som möjligt ska kunna ge hjälp åt de som är i nöd, så alarmerar det landsomfattande nödcentralssystemet ERICA den närmsta lämpliga lediga räddningsenheten. När systemet räknar ut detta så tar det i beaktande utryckningstider, körrutt samt enhetens förmåga att sköta uppdraget ifråga. Därför kan t.ex. en avtalsbrandkår som blivit alarmerad i beredskap till stationen få alarm på stormuppdrag för att de är närmsat och för att de är i direkt beredskap också är den snabbaste enheten.

3. Alla räddningsverk i Finland har landsomfattande styrda servicenivåkrav som följs upp av regionförvaltningsverket. De anslag som kommunerna beviljar är dimensionerade att motsvara servicenivån. På Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverks verksamhetsområde är de brådskande uppdragens servicenivå på en hög nivå jämfört med resten av landet. På grund av ett bra servicenätverk samt en kunnig och engagerad personal har vi flera år i följd kunnat erbjuda högklassiga räddningstjänster som Finlands snabbaste räddningstjänst.

Päivitetty 18.11.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta