Du är här

Brandvarnare

En brandvarnare är en anordning som används för att observera en brand i initialskedet och för alarmering om den. En brandvarnare drivs antingen med batteri eller ackumulator. Den kan också erhålla ström från elnätet och i så fall säkerställs dess funktion med batteri eller ackumulator. Det finns många typer av brandvarnare och deras utformning är beroende på vilken miljö de är avsedda att verka i.

Varje våning i en bostad skall utrustas med minst en brandvarnare. Man rekommenderar att en brandvarnade bör finnas i varje sovrum samt i alla utgångar.

Om brandvarnare som lämpar sig bäst för speciella grupper och brandvarnares placering får man vid behov tilläggsuppgifter av kommunens räddningsmyndighet eller från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK.


Förordning om brandvarnare

Brandvarnare till försäljning erbjudna brandvarnarna skall fylla kraven i SFS-EN 14604 standarden för brandvarnare. Produkterna skall vara CE-märkta med de i standarden nämnda uppgifterna. Dessa uppgifter är bl.a tillverkningsdag eller partinummer och tillverkarens rekommenderade tidpunkt för förnyande av brandvarnare. Med brandvarnaren skall följa skriftlig bruksanvisning på finska och svenska. Anvisningen skall innehålla uppgifter om lämplig placering, montering, underhåll, testning och förintande av brandvarnare.

Inrikesministeriet har 14.4.2009 gett förordningen (Förordning om placering och underhåll av brandvarnare 239/2009) om brandvarnares placering och underhåll. Enligt förordningen minst en brandvarnare finnas per varje påbörjad 60 m² i bostadens alla våningar.  Förutom i inkvarterings- och vårdinrättningars inkvarteringsrum skall dessutom alla allmänna utrymmen förses med brandvarnare per påbörjad 60 m². Brandvarnarens funktion skall säkerställas genom regelbunden testning.

Brandvarnares och annan branddetektors alarmsignal skall höras i alla de utrymmen av bostaden där man oftast befinner sig. På så sätt har innevånarna gott om tid att säkert utrymma bostaden. Alla till elnätet anslutna nya bostäder och daghem, för vilka ansökts om byggnadslov efter 1.2.2009, ska ha en till elnätet ansluten brandvarnare. De till elnätet anslutna brandvarnarnas funktion skall säkerställas under elavbrott med till exempel batteridrift.


Elnätsdrivna brandvarnare

Visste du också att även i en brandvarnare som är ansluten till elnätet kan batteriet ta slut? I dessa brandvarnare finns batteriet ifall det skulle blir strömavbrott. Det är inte säkert att man får byta batteriet själv eftersom det finns fara för att man kan få en elstöt när man byter batteriet.

"Tryck på klipset på kanten, vrid, dra, snurra och bryt försiktigt, allt på samma gång” Förutom att det finns fara för elstötar så kan det vara ganska besvärligt att byta batteri. Hur batteriet ska bytas och vilka åtgärder som krävs beror på modellen på brandvarnaren.

I bostadsaktiebolagen är det husbolaget som ansvarar för förnyelse och batteribyte av elnätsdrivna brandvarnare i varje lägenhet. Eftersom det finns många olika slag av elnätsdrivna brandvarnare i bostäder, ska husbolaget ta reda på intervallen för batteribyte och anordna att batterierna byts regelbundet. Husbolaget ska ge de boende tydliga anvisningar om hur man ska förfara med en elnätsdriven brandvarnare. Den boende i lägenheten är däremot ansvarig för att brandvarnarens funktionsskick testas regelbundet.


sahko_palovaroitin.jpg
På bilden är den täckt av en blå skyddshuva, detta för att skydda den från byggnadsdamm. Skyddet ska tas bort när dammet inte mera är ett problem.


Upp

Uppdaterad 8.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut