Du är här

Miljö, natur och grönområden

Bulleranmälan
  • När en verksamhet kommer att orsaka tillfälligt buller eller skakningar ska verksamhetsutövaren (enligt 118 § i miljöskyddslagen) göra en bulleranmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande.
Tillstånd för användning av allmänt område för ordnande av evenemang
Tillstånd för miljöåtgärder

Ett tillstånd för miljöåtgärder krävs:

  • på ett detaljplaneområde och ett generalplaneområde om så bestäms i generalplanen
  • på ett område där byggförbud för utarbetande av detaljplan gäller eller beträffande vilket så har bestämts för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen
  • då trädfällningen gäller ett område som i detaljplanen har anvisats till ett område som ska planteras
  • då ärendet gäller ett synligt träd i ett gaturum eller annan offentlig stadsmiljö
  • då ärendet gäller en sällsynt trädart
  • där ärendet gäller ett jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet
Utlåtande om miljöåtgärder på detaljplaneområde

Ett utlåtande om miljöåtgärder krävs på detaljplaneområden där man har för avsikt att vidta en åtgärd som kan vara landskapsmässigt betydande, t.ex. fälla ett träd. Stadsmiljöns Tillstånd bedömer om åtgärden kan ses som en smärre åtgärd eller om den kräver ett tillstånd för miljöåtgärder.

Ett utlåtande om miljöåtgärder behövs inte på ett detaljplaneområde om alla villkor i anvisningen Fällning av träd på detaljplaneområden uppfylls. 

Se anvisningen >>

Upp

Uppdaterad 23.10.2019 | Skicka respons | Skriv ut