Du är här

Registerbeskrivningar

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ska myndigheterna för att införa och genomföra en god informationshantering göra upp och tillhandahålla beskrivningar av de datasystem som de upprätthåller.

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) trädde i kraft i maj 2016 och har tillämpats nationellt från den 25 maj 2018. Förordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter inom både den offentliga och den privata sektorn.

Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till integritetsskydd också i digitaliseringens tid.

Vid sidan av förordningen tillämpas den nationella dataskyddslagen (1050/2018). Dataskyddslagen godkändes i riksdagen i november 2018 och trädde i kraft 1.1.2019.

När du i egenskap av kund som använder stadens tjänster eller som i annat syfte uträttar ärenden hos staden, samlar staden dina personuppgifter bara i den omfattning det är nödvändigt för att sköta ärendet.

Alla uppgifter har samlats i olika register enligt användningsändamål. Registerbeskrivningar har utarbetats över de olika registren och kan läsas på stadens www-sidor under Registerbeskrivningar.

Kunderna kan begära information om sina egna personuppgifter via en blankett som finns på stadens webbplats eller som kan fås från stadens kundtjänst. Kunden ska kunna styrka sin identitet.

Karleby stad har en dataskyddsansvarig som ger mera information om hur dina uppgifter hanteras.

Alla sektorers registerbeskrivningar, dvs. beskrivningar av datasystem och beskrivningar av personregister, finns samlade på de här sidorna. 

Registerbeskrivningar som gäller kameraövervakning hålls tillgängliga i de fastigheter där kamerorna finns.

Den som vill kontrollera sina uppgifter som sparats i personregister kan kontakta stadens kundtjäst.

Varje sektor inom Karleby stad ansvarar för att dess egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade.

Upp

Uppdaterad 4.7.2019 | Skicka respons | Skriv ut