Olet tässä

Tietosuoja

Kokkolan kaupunki päivittää parhaillaan rekisteriselosteita tietosuojaselosteiksi. Tietosuojaselosteet vastaavat paremmin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (621/2018) ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimuksiin.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) tuli voimaan toukokuussa 2016, ja sitä on sovellettu kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Asetuksen rinnalla sovelletaan kansallista tietosuojalakia(1050/2018), joka hyväksyttiin marraskuussa 2018 eduskunnassa, ja joka tuli voimaan 1.1.2019.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) edellyttää, että viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä (tietojärjestelmäseloste).

Kun olet asiakkaana kaupungin palveluissa tai muutoin asioit kaupungin kanssa, kaupunki kerää henkilötietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Kaikki tiedot on kerätty eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu rekisteriselosteet tai tietosuojaselosteet, jotka pääset näkemään tämän sivuston vasemmasta sarakkeesta.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Mikäli haluatte tarkistaa henkilörekisterissä olevat omat tietonne, ottakaa yhteyttä  kaupungin asiakaspalvelupisteeseen. Tarvittavat lomakkeet omien tietojen tarkistamiseen, poistamiseen ja muuttamiseen löytyvät myös tämän sivuston oikealta sarakkeelta.  Henkilöllisyys tulee todistaa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on.

Kameravalvonnan rekisteriselosteet ovat nähtävissä niissä kiinteistössä, joissa kameravalvonta on. Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Kokkolan kaupungilla on tietosuojavastaava, jolta voit kysyä lisätietoja tietojesi käsittelystä. Lisätietoja löytyy myös tietosuojavaltuutetun nettisivuilta, www.tietosuoja.fi. 

Sivun alkuun

Päivitetty 2.12.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta