Hyppää sisältöön
Raidallinen matto kuivumassa puisella telineellä. Taustalla näkyy mattoja pesemässä oleva nainen sekä meri ja siellä liikkuva moottorivene.

Asuinympäristön hoitaminen

Asuinympäristön viihtyisyys muodostuu hyvästä suunnittelusta ja hoidosta. Tähän osioon on koostettu tietoa asuinympäristön hoitotoimenpiteistä.

 • Risujen, oksien, lehtien, olkien, heinien ja vastaavien avopoltto on kielletty taajaan rakennetulla alueella.

  Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä kyllästämätöntä puutavaraa, risuja, oksia, olkia ja lehtiä siten, että siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille

 • Nuohous

  Suomalaisten kiinteistöjen hyvä paloturvallisuustaso johtuu merkittävältä osin siitä, että tulisijoista ja savuhormeista aiheutuvat palovahingot on säännöllisellä nuohouksella kyetty tehokkaasti ehkäisemään. Myös nokipalon vaara vähenee kun nuohous on suoritettu asiallisesti.

  Nuohouksella ja puhdistuksella saadaan aikaan merkittävää energiansäästöä. Tulisijan hyötysuhteeseen voidaan vaikuttaa merkittävästi polttamalla oikein ja pitämällä tulipinnat puhtaana.

  Kiinteistön omistajalla on oikeus tilata kuka tahansa pätevyysvaatimukset täyttävä nuohooja suorittamaan nuohous. Hinnoittelusta päättävät palveluntuottajat itse.

  Nuohoukseen liittyvissä ongelmatapauksissa tulee ottaa yhteyttä pelastuslaitokseen.

  Nuohouskerrat

  Pääsääntöisesti nuohous on tehtävä kerran vuodessa lukuun ottamatta yksityiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon tulisijoja ja hormeja.

  Nuohouskerrat perustuvat Sisäasiainministeriön asetukseen (539/2005), lisäksi Pelastuslaki 59 § määrittelee nuohouksen järjestämistapoja.

  Yhden vuoden välein nuohotaan:

  • kiinteällä polttoaineella, kevytöljyllä, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen.
  • muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit

  Kolmen vuoden välein nuohotaan:

  • omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

  Sopimuksen mukaan:

  • Suuluukuttoman takan tulipesän (avotakka) nuohooja puhdistaa vain, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä sopii erikseen nuohoojan kanssa sopii.
  • Keskuslämmityskattilan ja lämminilmakehittimen tulipesän ja tulipinnat puhdistaa nuohooja vain mikäli kiinteistön omistaja tai haltija siitä sopii erikseen nuohoojan kanssa sopii.
 • Matonpesupaikat

  Kaupungin mattolaituri sijaitsee Ykspihlajan Sahaniemessä.

  Matonpesupaikka kartalla

  Pesupaikka otetaan käyttöön ilmoista riippuen toukokuun alkupuolella ja suljetaan syyskuussa.

  Laituri on auki läpi vuorokauden.

  Matonpesupaikan toimintaohjeet

  • Ota huomioon kanssapesijät
  • Pestyäsi siisti jälkesi seuraavalle
  • Muista sulkea hanat
  • Autojen peseminen kielletty
 • Puiden kaataminen asemakaava-alueilla

  Kiinteistöltä voidaan kaataa puita ilman maisematyölausuntoa tai maisematyölupaa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Kaadettavien puiden on sijaittava kaatajan omistamalla kiinteistöllä.
  • Kiinteistö ei sijaitse Mäntykankaan, Kirkonmäen ja Honkaharjun alueella (Mäntykankaalla, Kirkonmäellä ja Honkaharjulla toimenpiteen vähäisyys arvioidaan pääsääntöisesti erikseen maisematyölausunnolla).
  • Asemakaavassa ei ole kyseisiä puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä eikä määräyksiä ympäristön säilyttämisestä.
  • Asemakaavassa määrättyä puiden minimilukumäärää ei aliteta.
  • Puut eivät saa olla maisemallisesti merkittäviä tai alueella harvinaisia, jolloin niiden häviäminen köyhdyttää ja muuttaa ympäristöä oleellisesti.
  • Puita kaadetaan enintään 1/3 tontin puiden kokonaismäärästä ja tontille jää vielä kaatotoimenpiteen jälkeenkin vähintään 2/3 kokonaismäärästä täysikasvuisia puita eli saman runkovahvuuden kokoisia puita kuin kaadetut.

  Tämä ohje ei anna oikeutta kaataa tontilta puita ilman lupaa esimerkiksi useana peräkkäisenä vuotena.

  HUOM! Lintujen pesäpuita ei saa kaataa 15.4.-31.7. välisenä aikana. Puita ei saa myöskään kaataa alueilla, joilla tunnetaan liito-oravan liikkumisyhteys tai jos kaadettavaksi suunnitellussa puussa tai sen välittömässä läheisyydessä on liito-oravan tai lepakon käyttämä kolo, pönttö, tai risupesä. Liito-oravan ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kiellettyä ilman eri päätöstä.

  Lupa kaatamiseen tarvitaan, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. Tällöin kaatamista varten tulee pyytää vähintään kaupunkiluvituksen lausunto toimenpiteen vähäisyydestä (maisematyölausunto). Jos toimenpidettä ei kaupunkiluvituksessa voida katsoa vähäiseksi, tarvitaan toimenpiteelle maisematyölupa. Maisematyölausunto ja maisematyölupa haetaan Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta.