Hyppää sisältöön

Ennakkoavustusta yksityistien hoitoon

Tiekuntien tulee järjestäytyä uudelleen, ja aloittaa lain mukainen toiminta. Mikäli tiekunta on aiemmin ollut kaupungin hoitosopimusjärjestelmän piirissä, sillä on mahdollisuus hakea ennakkoavustusta toteutuneisiin ja tuleviin kunnossapitokustannuksiin.

 • Avustushakemus on jätettävä Kokkolan kaupungille 31.10.2022 mennessä.

Miten avustus määräytyy?

Kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan tien avustuskelpoisen pituuden ja liikenteelliseen merkittävyyteen perustuvan luokituksen mukaan. Käytössä olevat yksityistieavustukset pysyvät ennallaan.

Liikenteellinen merkitys

 • LK 1:   Yleinen, huomattava läpikulkuliikenne maantien/asemakaavan välillä. Ulkopuolinen (muiden kuin tieosakkaiden) liikenne esim. kouluun, päiväkotiin tai muuhun palvelulaitokseen on huomattava.
 • LK 2:   Tie on muuten tärkeä; liikenteeseen tai liikenneturvallisuuteen perustuva säännöllinen ja kaikille avoin joukkoliikenne, merkittävä liikuntapaikka tai pyörätieyhteytenä toimiva yksityistie.
 • LK3:    Tie palvelee pääosin osakkaiden liikennettä.

Avustuksen määrä

 • LK 1        420 €/km/vuosi
 • LK 2        335 €/km/vuosi
 • LK 3       280 €/km/vuosi

Kunnossapitoavustukset maksetaan vuosittain talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Koska avustusta voidaan myöntää ainoastaan toimiville tiekunnille, niin ennakkoavustus vähennetään tiekunnalle kolmen seuraavan vuoden aikana myönnettävistä kunnossapito-avustuksista. Vähennys tehdään tasasuuruisina erinä. Kunnossapitokustannuksiin hyväksytään myös perustettavan tiekunnan perustamis- ja hallintokustannukset vuodelta 2022.

 

Avustuksen saamisen ehdot

Tiet, joille tiekunta on jo virallisesti perustettu:

 • Olemassa olevien tiekuntien vuosikokous on pidettynä 31.5.2022 mennessä. Vuosikokousta vastaava kokous on pidettävä vähintään joka neljäs vuosi, ja kokouspöytäkirja liitettävä avustushakemukseen.
 • Tiekunta on päivittänyt yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin, ja kaupungille ilmoitetut yhteystiedot ovat ajan tasalla.
 • Tiekunta on ilmoittanut yksityistiellään olevat painorajoitukset ja tienkäytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).
 • Edellä esitetyt koskevat myös kaupungin hoitoon jääviä yksityisteitä.
 • Kunnossapitoavustus tulee hakea vuosittain 31.5. mennessä.
 • Yksityistien vaikutusalueella tulee olla vähintään kolme ympärivuotisesti ja vakituisesti asuttua asuntoa, avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle.
 • Pysyvän asutuksen käyttämä tieosan pituus tulee olla vähintään 700m.
 • Asunnosta/asunnoista maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero ja hakija/hakijat ovat kirjoilla Kokkolan kaupungissa ja hänen/heidän vakituinen osoitteensa on ko. kiinteistölle /kiinteistöille.
 • Avustushakemus on laadittava vuosittain. Mikäli tiekunnan avustusanomus ei täytä hyväksyttyjä käyttö- tai jakoperusteita, anomusta ei käsitellä. (Yksityistielaki 84 §).
 • Avustuksia saavien tiekuntien tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Sama koskee tietä, jonka kunnossapidosta kunta vastaa kustannuksellaan. Tien käytöstä 28 §:n nojalla suoritettavan maksun periminen voidaan kieltää tien kunnossapitoa koskevassa avustuspäätöksessä. Yksityistielaki 85 §)
 • Peruskorjausavustukset myönnetään KARA 11.11.2020 129§ päätöksen mukaisesti ja kulloinkin varattujen määrärahojen puitteissa.