Hyppää sisältöön

Jäteveden käsittely

Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamo

Laitos valmistui vuonna 2011 ja on prosessiltaan perinteinen, ns. tertiäärikäsittelyllä varustettu rinnakkaissaostuslaitos, jossa jäteveden puhdistus tapahtuu kemiallisesti ja biologisesti. Prosessi on varsin pitkälle automatisoitu ja laitoksella työskentelee 5 henkilöä, jotka hoitavat myös naapuritontilla sijaitsevan Pohjanmaan Biokaasu Oy:n biokaasulaitoksen operoinnin. Keskimääräinen tulovirtaama jätevedenpuhdistamolle on n. 10 000m³/d. Kuivattua lietettä muodostuu vaihtelevasti, keskimäärin 200tn/kk.

Esikäsittely 

Tuleva jätevesi nostetaan tulopumppaamosta välppäykseen pumppaamalla (max 1 400m³/h). Välppäyksessä jätevedestä poistetaan kiinteät roskat sekä muu karkea kiinoaines johtamalla jätevesi tulokanavissa oleviin levynauhavälppiin (3 kpl). Välppeet pestään välpepesurilla ja pestyt välppeet kuljetetaan jatkokäsittelyyn, pesuvesi kierrätetään takaisin laitoksen prosessiin.

Välppäyksen jälkeen vesi johdetaan hiekanerotusaltaisiin (2 kpl, yht. 130m³), joissa jätevedessä oleva hiekka erottuu painovoimaisesti. Hiekka poistetaan, pestään ja kuljetetaan viereiselle kompostikentälle tukiaineeksi. Pesuvesi kierrätetään takaisin laitoksen prosessiin.

Esiselkeyttimissä (2 kpl, yht. 1480m³) jätevedestä poistetaan lietettä laskeuttamalla se esiselkeytysaltaan pohjalle. Täältä liete pumpataan sakeuttamoon/lietevarastoon ja edelleen lietteenkäsittelyyn.

Ilmastus/Aktiivilieteprosessi

Esiselkeytettyyn veteen lisätään alkalointikemikaalia (raskas sooda) ja se johdetaan ilmastukseen. Ilmastuksessa on 3 kpl U-muotoista linjaa (yht. 8 000m³), joissa elävä mikrobikanta, ns. aktiiviliete poistaa jätevedessä olevia ravinteita. Kukin linja on jaettu 7 lohkoon, joita ilmastetaan typenpoiston tehokkuuden ohjaamana (ns. DN-prosessi). Laitokselle tuleva ammoniumtyppi hapetetaan nitraattitypeksi (nitrifikaatio) ja nitraattityppi pelkistetään anoksisissa olosuhteissa typpikaasuksi (denitrifikaatio). Nitraattipitoista lietettä/jätevettä kierrätetään tarvittaessa nitrifikaatiosta denitrifikaatioon, lieteikäohjauksella tapahtuva ylijäämälietteenpoisto poistaa ilmastuksesta lietettä lietteenkäsittelyyn.

Ilmastuksesta vesi kulkeutuu jälkiselkeytysaltaisiin (3 kpl, yht. 4 600m³), joissa veden mukana oleva liete painuu pohjalle. Liete pumpataan ns. palautuslietteenä takaisin ilmastukseen, jotta aktiivilietekanta pysyisi mahdollisimman suurena.

Flotaatio

Laitoksen viimeisenä vaiheena, tertiäärikäsittelynä, on ns. pyörreflotaatio. Flotaatio muodostuu kolmesta linjasta (yht. 350m³), joissa on erillinen sekoituskammio sekä itse flotaatioallas. Sekoituskammioihin menevään jäteveteen lisätään saostuskemikaalia ja polymeeria. Flotaatioaltaaseen menevän veden sekaan pumpataan ns. dispersiovettä eli paineilman ja veden seos, jolloin vedessä oleva kiintoaine sitoutuu flotaatioaltaan pintaan nousevaan vaahtokerrokseen. Vaahto kaavitaan altaiden pinnalta ja pumpataan mädätykseen, puhdistettu jätevesi johdetaan laitoksen lähtökanavaan ja edelleen purkuputkea pitkin Kokkolan edustan merialueelle.