Du är här

Karleby stad som kommunal finansiär av projekt

Karleby stad fungerar som kommunal finansiär vad gäller utvecklingsprojekt som genomförs på stadens område. Staden finansierar projekt som efterföljer EU-program. Projekten ska stärka stadens livskraft. Därtill ska projekten överensstämma med stadens strategi och mål.

Kommunfinansiering kan ansökas för projekt i vilka staden fungerar enbart som projektets delfinansiär i projekt som genomförs av någon annan. Ett typexempel av ett sådant projekt är ett projekt som genomförs av en läroanstalt eller ett forskningsinstitut. Den som genomför projektet bör ta kontakt med representanter för Karleby stad redan i projektets beredningsskede. På så sätt kan man försäkra sig om att staden har tillgång till all information som är nödvändig för staden och att projektet överensstämmer med stadens strategi och mål. Ansökan om kommunfinansiering lämnas in via systemet KPkuntaraha.fi senast i samma skede som ansökan riktas till huvudfinansiären. I regel kräver huvudfinansiärerna ett beslut om kommunfinansiering innan de själva fattar beslut.

Av alla sökande förutsätts att projektet som är under beredning presenteras muntligt för Karleby stads projektgrupp. Med detta förfarande eftersträvas säkerställandet av nödvändig information om projektet före beslutsfattandet. På så sätt kan man allt bättre också undvika överlappningar samt hitta synergier mellan olika projekt.

Presentationstid reserveras genom att projektet registreras in på systemet kpkuntaraha.fi. När finansiering söks av Karleby stad, finns det i början av ansökan en ruta där tiden för presentation kan reserveras vid nästa lediga tillfälle. Tillfällen för projektpresentationer ordnas under en dag per månad. Tiden som kan reserveras per projekt är högst 30 minuter.

Efter presentationen bereder projektkoordinatorn ärendet om projektet för behandling i gruppen Hankeryhmä.

Hankeryhmä består av permanenta medlemmar och sakkunniga. De sist nämnda deltar i mötena när projekt inom deras specialområden behandlas.       

Piia Isosaari, strategichef, Näringsliv och stadsutveckling
Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör, Näringsliv och stadsutveckling
Marjo Rahikka, projektkoordinator, Näringsliv och stadsutveckling
Ben Weizmann, förvaltningsdirektör, Koncernförvaltning och -tjänster
Jussi Järvenpää, utvecklingschef, Koncernförvaltning och -tjänster
Pekka Pohjola, tf. verkställande direktör, KOSEK /ersättaren Sabina Storbacka, företagsutvecklare, KOSEK
Ilkka Rintala, sysselsättningschef, Sysselsättningstjänster
Eija Pienimäki, personaldirektör, Personaltjänster
Jaana Ingalsuo, sakkunnigmedlem, landbygdsombudsman, Koncernförvaltning och -tjänster
Lotta Nyqvist, sakkunnigmedlem, idrottsdirektör, Fritids- och idrottstjänster
Teea Pietilä, sakkunnigmedlem, verkställande direktör, Karleby Turism Ab
Mika Sarkkinen, sakkunnigmedlem, utvecklingchef, Bildningscentralen
Minna Väisänen, sakkunnigmedlem, tillståndschef, Stadsmiljö                                                        

Hankerahoitusprosessi_sv.jpg

Beslutet om kommunfinansiering fattas endera som tjänsteinnehavarbeslut eller av stadsstyrelsen beroende på storleken på den totala kommunfinansieringsandelen som ansöks av Karleby stad för projektet.

Ansökan behandlas konfidentiellt enligt god förvaltningssed. Karleby stad förbehåller sig dock rätten att utbyta information med projektets huvudfinansiär samt med målgrupper och intressentgrupper som anges i projektplanen.

Karleby stad bedömer projekt och beviljar kommunfinansiering enligt villkor som ställts av stadsstyrelsen. Projekt bedöms utgående från måluppställning, resursallokering, riskbedömning, projektets beständighet samt temainriktade specialmål. OBS! Karleby stad bedömer inte om projektet är finansieringsberättigande, utan det görs alltid av huvudfinansiären.

Upp

Uppdaterad 15.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut