Du är här

Karleby stads välfärdsberättelse och välfärdsplan

Enligt kommunallagen ska kommunerna främja sina invånares välfärd och i kommunstrategin ska hänsyn tas till främjandet av kommuninvånarnas välfärd. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska en rapport om kommuninvånarnas hälsa och välfärd och om de åtgärder som har vidtagits ska varje år lämnas till fullmäktige och en mer omfattande välfärdsberättelse ska tas fram för fullmäktige en gång per fullmäktigeperiod.

Välfärdsberättelsen är en arbetsredskap som kopplar främjandet av välfärd och hälsa till en del av planeringen av kommunernas verksamhet och ekonomi samt ledning och beslutsfattande. Välfärdsplanen är ett sektorsövergripande utvecklingsprogram som tillämpar strategin.

Välfärdsberättelsen granskar och utvärderar målen som ställs upp för insatsområden samt uppnåendet av dem. Välfärdsplanen fastställer välfärdsarbetets insatsområden för den pågående fullmäktigeperioden.

Välfärdsberättelsen och välfärdsplanen har beretts i en sektorsövergripande välfärdsarbetsgrupp. Kommuninvånare, äldre- och handikapprådet, sammanslutningar och ungdomsfullmäktige har hörts i samband med beredningen av planen.

Att främja välfärd och hälsa är en omfattande uppgift och förutsätter sektorsövergripande samarbete mellan de olika sektorerna. I framtiden kommer förutom traditionellt innehåll också sysselsättning och utkomst samt livsmiljöperspektiv som ansluter sig till levnadsvillkor att betonas. Kommunens välfärdsarbete anses också omfatta stärkandet av samhörighet.

För fullmäktigeperioden 2018−2021 har valts organisering av välfärdsledningen, konkretisering av målsättningen för välfärdsarbetet samt främjande av delaktighet och stärkande av gemenskap som insatsområden i välfärdsplanen.

Stadsfullmäktige godkände välfärdsberättelsen 2013−2017 och välfärdsplanen 2018−2021 på sitt sammanträde 4.2.2019.

Upp

Uppdaterad 1.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut