Du är här

Utvecklingsprogrammet för Karleby stadscentrum

I strävan att uppnå en attraktiv stad har Karlebys kommersiella centrum utnämnts till en kritisk framgångsfaktor i stadsstrategin. Näringslivet och stadsutvecklingen har som ett av sina mål ställt upp att utveckla den kommersiella attraktionskraften i Karleby och skapa ett livskraftigt centrum. Målet är även att öka samarbetet mellan staden och de företag som är verksamma inom handels-och servicebranschen.

Karleby stad har i enlighet med stadsstrategin utarbetat en åtgärdsplan för att utveckla centrum. Avsikten med planen är att sammanställa den omfattande utvecklingen till en långsiktig åtgärdsplan.

Utvecklingsprogrammet erbjuder konkreta steg i riktning mot utvecklingen av Karleby stadscentrum. I programmet beskrivs stadscentrumets nuläge genom dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I programmet berättar man även om utvecklingsarbete som redan utförts och framför aktörernas och kommuninvånarnas synpunkter om stadscentrumet.

Programmets huvudsakliga syfte är emellertid att ge en förteckning över praktiska åtgärder som riktas till utvecklingen av stadsrummet och stadskulturen genom fyra olika skikt. Bland dem finns små praktiska åtgärder och omfattande helheter, till och med eventuella projekt.

Att utarbeta ett program är en åtgärd även i sig – den fortsätter dialogen och skapar en målbild samt inleder ett utvecklingsarbete som kommer att ske även för att skapa livskraftiga bycentrum i Kelviå, Lochteå och Ullava.

Upp

Uppdaterad 28.10.2016 | Skicka respons | Skriv ut