Du är här

Karleby markvändnings- och bostadspolitiska program för åren 2016–2020

Med det markanvändnings- och bostadspolitiska programmet skapas en verksamhetsmiljö för att styra markanvändningspolitiken och bostadsproduktionen. På så sätt möjliggörs en tillräcklig reserv av tomter och byggplatser samtidigt som lokaliseringen av ny bostadsproduktion beaktar tillgången på service och användningsgrad.

Stadsstyrelsens koncern- och stadsutvecklingssektion styr hur programmet genomförs och koordineringen sköts av stadtsmiljös markanvändningsgrupp.

I kapitel 1 behandlas programmets utgångspunkter, alltså stadsfullmäktiges strategiska ambitioner och mål, den utveckling som förverkligats och uppskattningar för 2016–2020 samt indelningen av Karleby i olika delområden vid utarbetning av program för markanvändningspolitiken och bostadsproduktionen. Programmet för genomförandet utvärderas en gång om året och vid behov revideras det och uppdateras för respektive fullmäktigeperiod.

Markpolitiken och planläggningen utgör tillsammans kommunens markanvändningspolitik. Genom markanvändningspolitiken planeras och genomförs de markanvändningslösningar som kommunens olika funktioner behöver. Genomförandet förutsätter också andra kommunala åtgärder, speciellt utbyggnad av kommunalteknik och annan samhällsteknik samt offentlig service.

Den markpolitiska planeringen ska ingå i generalplaneringen. Generalplanelösningarna borde också bygga på en vision om hur lösningarna ska genomföras. Vikten av detta har blivit tydligare då generalplaneringens betydelse har ökat till följd av markanvändnings- och bygglagen. Metoderna inom markpolitiken är medel för att säkerställa att de områden som behövs enligt planerna kan tas i bruk.

Upp

Uppdaterad 10.10.2018 | Skicka respons | Skriv ut