Du är här

Karleby stads strategi 2018-2021

Stadens nya strategi drar upp riktlinjerna för stadens verksamhet under innevarande fullmäktigeperiod dvs. åren 2018-2019 på det sätt som kommunallagen förutsätter. Strategins centrala teman är förnyelse, stabilisering av ekonomin och stadens roll som skapare av förutsättningar parallellt med rollen som producent. Dessa åtgärder vidtas som föreberedelser inför framtida förändringar i verksamhetsmiljön. 

Strategin betonar nya perspektiv i stadens verksamhet: förnyelse, granskning av serviceprocesserna, kommuninvånarnas delaktighet i serviceproduktionen samt samarbete med såväl företag, samkommuner som riksomfattande aktörer. Sektorerna och stadens ledningsgrupp följer upp genomförandet av strategin.

Stadsstyrelsen följer upp genomförandet av strategin två gånger i året, dvs. i samband med bokslutet och budgeten, och uppföljningen av strategins genomförande läggs fram för fullmäktige en gång i året i samband med bokslutet.

I strategin sammanfattas totalmålen som följs upp under fullmäktigeperioden:

  • Koncernskulden minskas med 10 %
  • Årsbidrag > avskrivningar
  • Sysselsättningsgrad > 75 %
  • Intressentgruppernas bedömning av staden som samarbetspartner >4 (på skalan 1-5)
  • Positiv befolkningsökning
  • Helhetsskattesatsen sänks
  • Personalens sjukfrånvaro minskas med 10 %

Fullmäktigeperiodens mål och åtgärder, som presenteras i stadsstrategin, utgör grundvalen för stadens och sektorernas årliga mål och exakta indikatorer slås fast för dem. Indikatorerna läggs fram varje år i samband med budgeten.

Fullmäktige godkände stadens nya strategi på sitt sammanträde 13.11. 2017.

Efter att strategin godkänts fortsätter strategiprocessen med uppdateringen och utarbetandet av tvärsektoriella och sektorvisa utvecklingsprogram. Sektorerna utarbetar sina årliga verksamhetsplaner på basis av utvecklingsprogram som stöder strategins mål och genomförandet av strategin.


Upp

Uppdaterad 17.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut