Du är här

Revision

Den externa revisionen samt utvärdering av verksamheten och ekonomin är ordnade så att de är oberoende av den operativa ledningen. För utvärderingen av verksamheten och ekonomin samt ordnandet av revisionen ansvarar revisionsnämnden och för den externa revisionen OFR-revisor.

Revisionsnämnden
Om revisionsnämndens uppgifter bestäms i 121 § i kommunallagen samt i stadens förvaltningsstadga. Den under stadsfullmäktige lydande revisionsnämnden ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om. Revisionsnämnden bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och i kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden ska i enlighet med 84 § i kommunallagen övervaka att skyldigheten att lämna in redogörelsen för bindningarna iakttas och varje år tillkännage redogörelserna för fullmäktige.

I enlighet med 10 § i förvaltningsstadgan har varje fullmäktigegrupp som grundas i början av fullmäktigeperioden en ledamot i revisionsnämnden. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter.

Intern revision

Den interna revisionen är en del av den interna kontrollen. Den interna revisionen ska utvärdera ändamålsenligheten och resultaten i systemet för intern kontroll och riskhantering. Den erbjuder ett objektivt, oberoende och systematiskt tillvägagångssätt för att utvärdera resultaten av kontroll-, lednings- och förvaltningprocesserna i organisationen.

Den interna revisionen bistår revisionsnämnden i arbetsuppgifter som ingår i dess arbetsfält. I enheten för intern revision, som bistår revisionsnämnden och inom ramen för resurserna också extern revision, arbetar stadens interna revisor som tjänsteinnehavare.

Upp

Uppdaterad 18.6.2019 | Skicka respons | Skriv ut