Du är här

Förvaltningsbesvär

Många kommunala beslut, särskilt på nämnd- och tjänstemannanivå, fattas med stöd av olika speciallagar som reglerar enskilda verksamheter exempelvis inom skol-, social-, hälso- och miljöväsendet.

Det som föreskrivs om överklagande i speciallagarna gäller framför kommunallagens bestämmelser. Speciallagarna föreskriver ofta förvaltningsbesvär i stället för kommunalbesvär.

Förvaltningsbesvär kan anföras bara av en part, dvs. den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar.

Förvaltningsbesvär får anföras på laglighetsgrund eller ändamålsenlighetsgrund, dvs. om man anser att beslutet är oändamålsenligt.

Förvaltningsbesvär skall framställas inom 30 dagar från den dag man fått del av beslutet, om inget annat bestäms i lag.

Närmare anvisningar om hur man överklagar medföljer som bilaga till protokoll och beslut. Speciallagarna kan också föreskriva besvärsförbud.

Upp

Uppdaterad 27.8.2015 | Skicka respons | Skriv ut