Du är här

Kommunalbesvär

Ett beslut som meddelats med anledning av ett rättelseyrkande kan överklagas genom kommunalbesvär. Detta kan göras bara av den som hade anfört rättelseyrkandet. Kommunalbesvär ska anföras skriftligt hos närmaste förvaltningsdomstol. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får också andra parter eller kommunmedlemmar överklaga det ändrade beslutet.

Kommunalbesvär får anföras bara på laglighetsgrund, dvs. om man anser att

1)     beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

2)     den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

3)     beslutet annars strider mot lag.

Av besvärsskriften ska framgå vilket beslut man överklagar och med vilken motivering. Kommunalbesvär ska framställas inom 30 dagar från den dag man fått del av beslutet.

Närmare anvisningar om hur man överklagar medföljer som bilaga till protokoll och beslut.

Upp

Uppdaterad 27.8.2015 | Skicka respons | Skriv ut