Du är här

Hur man söker ändring i beslut

Hur man ska gå till väga för att överklaga ett beslut som fattats av kommunala myndigheter beror på hurdant beslut det är frågan om.

Är man missnöjd med ett beslut som fattats av kommunfullmäktige, ska man anföra kommunalbesvär, vilket betyder att man söker ändring i beslutet hos förvaltningsdomstolen. När det gäller beslut av andra kommunala myndigheter än fullmäktige, ska man alltid först framställa ett rättelseyrkande till myndigheten i fråga. När myndigheten sedan har meddelat sitt beslut med anledning av rättelseyrkandet, kan man söka ändring i detta beslut hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär.

Man bör komma ihåg att det som föreskrivs om överklagande i de olika speciallagar som reglerar enskilda kommunala verksamheter gäller framför kommunallagens bestämmelser om överklagande. Speciallagarna föreskriver ofta förvaltningsbesvär i stället för kommunalbesvär.

Om man anser att ett förfarande eller verksamhet hos kommunen är lagstridigt, felaktigt eller inkorrekt, kan man göra det genom förvaltningsklagan till länsstyrelsen. Förvaltningsklagan är ett klagomål men inte ett sätt att söka ändring.


Källor: finlex.fi, kunnat.net, laaninhallitus.fi, oikeus.fi

Upp

Uppdaterad 27.8.2015 | Skicka respons | Skriv ut