Du är här

Förvaltning och beslutsfattande

Stadsfullmäktige

Den högsta beslutande makten i Karleby stad utövas av stadsfullmäktige. Fullmäktige svarar för Karleby stads verksamhet och ekonomi. Den fattar beslut om riktlinjerna för stadens strategi. Fullmäktige fattar beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen samt godkänner varje år en budget.

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och ekonomi samt ansvarar för resultaten av stadens verksamhet och bevakningen av dess intressen. Stadsstyrelsen leder stadskoncernen och svarar för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen leder nämndernas och verkens verksamhet samt svarar för uppföljningen av och tillsynen över uppnåendet av målen.

Stadsdirektören

Stadsdirektören har till uppgift att leda stadskoncernen strategiskt. Stadsdirektören leder, övervakar och utvecklar stadens förvaltning och ekonomi, övervakar beredningen av ärenden som föredras för stadsstyrelsen samt föredrar ärenden för stadsstyrelsen. Stina Mattila är stadsdirektör i Karleby.  

På sidorna Förvaltning och beslutsfattande hittar du information om stadens tjänstemannaorganisation och förtroendemannaorgan, gällande strategier, stadgor och instruktioner samt stadens ekonomi.

Upp

Uppdaterad 15.6.2017 | Skicka respons | Skriv ut