Du är här

Skatteuppgifter

Karleby stad samlar in skatter och avgifter för att kunna producera kommuninvånarna tjänster. Karleby stads skatteinkomster består av:

  • kommunalskatt

  • samfundsskatt

  • fastighetsskatt

Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen. Kommunen fastställer årligen kommunens inkomstskatteprocent.

Fastighetsskatt är en skatt som årligen betalas till kommunen på basis av fastighetens värde.

Samfund betalar proportionell skatt på sina inkomster till staten, kommunerna och församlingarna. 

Kommunalskatt

Kommunalskatteprocenten i Karleby är 21,50. 

Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen. Kommunen fastställer årligen kommunens inkomstskatteprocent.

Stadsfullmäktige har den 18 november 2019 beslutat att Karleby stads inkomstskatteprocent år 2020 är 21,50.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt är en skatt som årligen betalas till kommunen på basis av fastighetens värde. Om fastighetsskatten stadgas i fastighetsskattelagen (20.7.1992/654).

Fastighetsskatten gäller alla fastigheter med undantag av skogar och jordbruksmark. Skattefria är även vissa allmänna områden som gator och torg. Fastighetsskatten tillfaller den kommun där fastigheten finns.

Karleby stadsfullmäktige beslöt den 18 november 2019 om fastighetsskatteprocenten för år 2020.

Fastighetsskatteprocenterna i Karleby år 2020:

  • Fastighetsskatteprocent för stadigvarande bostadsbyggnad 0,70 %

  • Fastighetsskatteprocent för annan bostadsbyggnad 1,10 %

  • Allmän fastighetsskatteprocent 1,25 %

  • Skatteprocent för allmännyttiga samfund 0,00 %

  • Skatteprocent för kraftverk 3,10 %

  • Skatteprocent för obebyggd byggnadsplats 3,25 %

Upp

Uppdaterad 14.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut