Du är här

Karlebys historia

I de äldsta dokumenten skrivs ortens namn Karlabi, vilket gett upphov till dagens svenska namn Karleby. Det finskspråkiga namnet Kokkola kan möjligen härledas ur namnet Kokkolahti. Viken som stack in från havet ända till Kyrkbacken kallades nämligen Kokkolahti. Enligt historien satt det örnar (fi. kokko eller kotka) på vikens stora stenar.

Redan under medeltiden fanns det hamn, skeppsbyggeri och handelsplats i Karleby. Landhöjningen har spelat en central roll i Karlebys historia. Landhöjningen har nämligen format omgivningen avsevärt och påverkat bl.a. utvecklandet av hamnverk och handel. Handel bedrevs längs Bottenvikens stränder och även jordbruk, jakt, fiske och säljakt var viktiga näringar.

Tjärhandeln som kom att bli mycket viktig i Karlebys historia började på 1500-talet. Då utkämpades också Nordens sista betydelsefulla bondeuppror, klubbekriget. En del av händelserna i klubbekriget utspelade sig i Karleby.

Den 7: e september år 1620 undertecknade Sveriges kung Gustaf II Adolf ett dokument som ledde till att den lilla jordbruks- och fiskebyn Ristrand blev en stad med namnet Gamlakarleby. Dagens sund var då en smal havsvik som ledde ända till Kyrkbacken.

Så småningom blev Gamlakarleby en betydelsefull sjöfarts- och skeppsbyggnadsort. Skeppsbyggerier fanns bl.a. vid Kaustarviken, Mustakari och Soldatskär. Till en början seglade man endast till Åbo och Stockholm, eftersom Gamlakarleby inte hade tillstånd att bedriva utrikeshandel.

År 1765 fick staden stapelrättigheter, dvs. rätt till fri utrikeshandel, främst tack vare den aktiva kyrkoherden och politikern Anders Chydenius. Gamlakarlebys välstånd ökade snabbt i början av 1800-talet med anledning av tjärhandeln och rederiverksamheten. Stadens borgare köpte tjära av bönderna och fraktade den utomlands, ofta till hamnarna i Medelhavet och England. Gamlakarlebys handelsflotta var tidvis den största i Finland. Stadens kända skeppsredarnamn var bl.a. Roos, Donner, Rahm och Kyntzell.

Den snabba ekonomiska utvecklingen stannade i mitten av 1800-talet, men ett uppsving kom igen i slutet av århundradet i och med industrialiseringen. Gamlakarleby utvecklades till en viktig industristad främst tack vare skinn- och metallindustri.

Upp

Uppdaterad 24.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut