Du är här

Symbolarter

Symbolarter är sådana djur eller växter som är kännetecknande för stadens natur, som hänger ihop med stadens historia eller som på ett annat sätt symboliserar staden. Karlebys stadsförvaltning har utsett symbolarterna för staden på basis av en folkomröstning 1997.

Flygekorren

Karleby har flygekorren som en av sina däggdjurssymboler. Flygekorren har stora ögon, den är gråvit till färgen och väger lika litet som en kattunge.

Flygekorrens levnadssätt är speciella: den rör sig i skymningen och på natten för att hitta föda och flyttar sig från ett träd till ett annat med hjälp av en hudflik som den breder ut när den glidflyger. Trots att det är frågan om en hotad art i Finland finns det överraskande mycket flygekorrar i Karleby. De förekommer i skogar som är belägna vid stränder och åkerkanter. Inom EU-området förekommer arten bara i Finland och Estland.

Arten är en utmärkt indikator för värdefulla naturskogar. Av sin levnadsomgivning kräver flygekorren blandbestånd: lövträd erbjuder föda, träd med hål passar som bo och övervintringsplatser, i stora granar kan den äta sin föda och träden ger bra skydd mot rovdjur. Flygekorrens största hot är skogsbruket och särskilt minskningen av gammal grandunge. Flygekorren bygger också bo i fågelholkar och i brist på trädhålor ibland även på vindar.

Siken

Siken är också symbolfisken för Mellersta Österbottens landskap. Siken är ekonomiskt sett den viktigaste fiskarten i havsområdet utanför Karleby. I Perho å finns det också fortfarande ett bra sikbestånd.

I Perho å förekommer älvsiken som växer sig stor och på havsområdet förökas sandsiken.

Havsörnen

Enligt legenden har Karleby stad fått sitt namn av havsörnar (Kokko-lintu) som brukade sitta och äta sitt byte på fyra stenar som stack ur havet på stadens nuvarande ställe.

Havsörnen är den största finländska rovfågeln. Arten höll på att försvinna från Finland men tack vare skyddsåtgärder återupplivas beståndet.

Havsörnen häckade i Öja ända till 1975 när sista nästet förstördes i samband med skogshuggningar. Arten återvände till Karleby i början av 2000-talet och numera häckar 2-3 par havsörnar i staden. Arten är ganska vanlig vid havsstränderna men ändå alltid en betagande syn.

Havtornen

Havtornen är steniga stränders taggiga buskväxt. Den förekommer bara vid Bottniska viken och Ålands hav.

Bäret är orangegult och innehåller rikligt med C-vitamin. Havtornen har även utnyttjats industriellt i Karleby.

Upp

Uppdaterad 22.1.2014 | Skicka respons | Skriv ut