Du är här

Boenderådgivningsunderstöd

År 2018 får ARA bevilja totalt högst 900 000 euro ur statens bostadsfond för boenderådgivningsverksamhet. Stödbeloppen är högst 35 % av kostnaderna. 

Understöd kan beviljas för programmet för minskning av långtidsbostads-lösheten, för invandrarnas boende samt för boenderådgivningsverksamhet som stöder sådana personers boende som undergår mentalvårds- eller missbruksrehabilitering samt för marginaliseringshotade ungdomars, familjers och åldringars boende.

Verksamheten som stöds med understödet ska till sin karaktär vara sådant som förebygger segregering och andra boendesociala problem. De sökande ska presentera de mål som eftersträvas med boenderådgivingen och sätten att nå dessa mål. Projekten förutsätts vara innovativa och genomförbara.

Understöd kan i första hand sökas av kommuner där socialväsendet och bostadsaktörerna kommit överens om samarbete och förfaringssätt i problemsituationer. Dessutom ska helheten som utgörs av boenderådgivningen och boendestödet vara bifogad som en del i genomförandeplanerna. Understöd kan sökas av organisationer och samfund som utövar eller inleder boenderådgivning.


Källa: Finanserings- och utvecklingscentralen för boendet 

Upp

Uppdaterad 28.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut