Du är här

Understöd för specialgrupper

ARA beviljar understöd för nybyggnad, ombyggnad och förvärv av hyres- och bostadsrättshus för att förbättra boendeförhållandena för grupper med särskilda behov. När objektet planeras bör man beakta hur väl det på lång sikt kommer att lämpa sig för grupper med särskilda behov.

Villkor för att få understöd är att också beslut om räntestödsbeslut för objektet fås från ARA.

Detta understöd kan beviljas för finansiering av räntestödsprojekt när bostäderna är avsedda för grupper i behov av särskilt stöd. Räntestöd och understöd kan fås utom för egentliga bostadsutrymmen och tomten också för utrymmen som direkt stöder boendet och som behövs för att producera tjänster. Med sådana utrymmen avses snarast rimliga gemensamma utrymmen, bastu- och tvättavdelning, matsalar och kök samt personal- och rehabiliteringsutrymmen.

Som grupper med särskilda behov betraktas exempelvis bostadslösa, flyktingar, studerande, personer med mentala problem, personer med drogproblem, ungdomar som behöver särskilt stöd, handikappade och åldringar som är i dålig kondition.

Investeringsstöd för grupper med särskilda behov kan beviljas för byggnader som används för hyresboende. De boende får nödvändiga social- och hälsovårdstjänster via den öppna vården. I ett servicehus kan också ett mindre antal intervallbostäder komma i åtnjutande av stöd, men kostnaderna för dessa får inte belasta de kontinuerligt boendes hyror.

Byggnaderna kan inte finansieras för anstaltsvård eller inkvartering.

Understödstagare

Om bostäderna är avsedda för personer som hör till stödgrupp ett (högst 10 %:s understöd) kan understöd beviljas alla samfund som är berättigade till räntestödslån. Dessa är:

Om bostäderna är avsedda för personer som tillhör stödgrupp två, tre eller fyra kan understöd beviljas kommun, samkommun eller ett sådant aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilket en kommun eller en samkommun har omedelbar bestämmanderätt. Understöd kan också beviljas annan räntestödslåntagare som uppskattas ha förmåga att producera och upprätthålla ifråga varande bostadshus eller bostäder.

Bestämmelsen är avsedd att skärpa förutsättningarna för räntestödslångivningen med avseende på stödtagarna. Utöver kriterierna för räntestödsduglighet skall stödtagaren både vid finansieringstidpunkten och på längre sikt ha beredskap att ansvara för krävande objekt för specialboende. Detta förutsätter tillräcklig ekonomisk bärkraft, ekonomisk kompetens och ett kunnande som ansluter sig till gruppen med särskilda behov. Kompetensen kan vara personlig eller grunda sig på ett varaktigt kontaktnät. Övertygande prov på nämnda omständigheter kan med fördel visas upp. Ju mera krävande objekten som exempelvis servicehusen är, desto noggrannare bör också stödtagarens möjlighet att klara av projektet bedömas.

Ansökningstid är fortgående

Källa: Finanserings- och utvecklingscentralen för boendet Upp

Uppdaterad 5.2.2019 | Skicka respons | Skriv ut