Olet tässä

Vedenpuhdistamon prosessikaavio


 Vedenpuhdistamon prosessikaavio


Pohjaveden pumppaus

Vesilaitos ottaa raakavetensä Patamäen pohjavesiesiintymistä. Raakavettä pumpataan keskimäärin 6800 m3/vrk. Esiintymän antoisuutta on mahdollisuus lisätä tekopohjavedellä, jota saadaan johtamalla vettä Galgåsenin ja Hepo-Ventusnevan soramontuista Patamäessä oleviin imeytysaltaisiin. Patamäestä on lisäksi rakennettu yhdysputki Saarikankaan vedenottamolle. Saarikankaalta voidaan pumpata raakavettä n. 5000 m3/vrk. Puhdistettava raakavesi sisältää paljon rautaa, mangaania, kloridia ja sulfaattia.

Ilmastus

Ilmastus tapahtuu ilmastushuoneessa, jossa vesi suihkutetaan ilmaan pieniksi pisaroiksi Dresden -suuttimilla. Ilmanvaihto tapahtuu huippuimurilla ja tarvittava korvausilma otetaan joko ulkoa tai laitoksen sisätiloista.

Ilmastuksen tarkoitus on poistaa raakavedessä oleva hiilidioksidi, jolloin prosessissa tarvittavan kalkin määrä pienenee. Toisena päämääränä on hapen lisääminen veteen, jotta raudan ja mangaanin hapettaminen helpottuu.

Alkalointi ja kalkinsyöttö

Puhdistus kemikaalina käytetään teollisuushienokalkkia eli kalsiumhydroksidia Ca(OH)2. Kalkin syötön määrä säädetään siten, että veden pH-arvo nousee noin 9,5:een, jolloin saadaan rauta ja mangaani hapettumaan ja poistettua puhdistusprosessissa. Kalkin syötön määrä on noin 45g/m3.

Kalkkimaidon valmistus

Saostuskemikaalina käytettävä kalkki tuodaan laitokselle autokuljetuksina, joista se siirretään vesilaitoksen kalkkisiiloon. Siilosta kalkin annostus tapahtuu kuivasyöttökojetta käyttäen. Syöttökojeen säätö tapahtuu käsin raakaveden laadun ja määrän mukaan.

Kalkista valmistetaan kalkkisuspensio sekoittamalla kuivasyöttökojeelta tuleva kalkki liotusveteen. Kalkkimaidon valmistukseen käytettävän veden määrä säädetään noin 9 m3/tunnissa. Tällöin maksimisyöttötilanteissa saadaan noin 1%:nen kalkkisuspensio. Viipymä sekoitusaltaassa on noin 4 minuuttia, josta kalkkisuspensio johdetaan hämmennyslinjojen alkuun.

Hämmennys

Hämmentimet ovat kahdessa prosessilinjassa joissa molemmissa on neljä erillistä hämmennintä. Hämmentimistä kolme ensimmäistä on pystyhämmentimiä ja neljäs hämmennin on vaakahämmennin. Kemikaloitu vesi johdetaan yhteen pystyhämmentimeen, josta se jaetaan kahteen rinnakkaiseen pystyhämmentimeen. Näistä vesi johdetaan viimeisenä olevaan vaakahämmentimeen. Hämmentimien pyörimisnopeuksia voidaan säätää ja käytännössä nopeudet ovat alkupäässä suurempia. Viipymäaika hämmentimissä pitää mitoitusteholla olla vähintään 40 minuuttia. Vaakahämmentimistä vesi johdetaan selkeytysaltaisiin.

Selkeytys

Vaakahämmentimistä vesi johdetaan neljän selkeytysaltaan pohjaosaan. Selkeytysmenetelmänä käytetään pystyselkeytystä, jonka tehoa on lisätty 60 cm korkeiden muovisten Munters -lamellien käytöllä. Pystyselkeytyksessä kemikaloitu vesi nousee pohjaosasta ylöspäin ja virtaa lamellien läpi altaan yläosaan, josta selkeytynyt vesi kerätään pintaputkistoon, joista matka sitten jatkuu hiekkasuotimille.

pH:n säätö ja hiilihapon syöttö 

Selkeytysaltaista vesi kerätään kahteen kanavaan ja johdetaan suodattimille. pH:n säätö tapahtuu syöttämällä kanavaan hiilihappoa CO2:a.

Hiilihaponsyöttö tapahtuu pH-ohjattuna siten, että suotimille menevän veden pH-arvo on noin 8,6. Hiilihapon syöttömäärä on noin 5g/m3.

Suodatus

Suodattimia on molemmilla prosessilinjoilla neljä kappaletta. Suodattimet ovat kaksikerrossuodattimia, joissa materiaaleina on antrasiitti ja kaksi eri rakeista hiekkakerrosta. Suodattimissa tapahtuu kaksi eri toimintoa rinnakkain. Toisaalta suotimiin jää lähes kaikki lopuista rauta- ja mangaanisakoista, jotka tulevat selkeytyksen läpi. Toisaalta suotimissa poistuu raakavedessä oleva ammoniakki nitrifikaation avulla.

Desinfiointi

Koska raakavetenä käytetään pohjavettä on vesi hygieenisesti puhdasta. Desinfioinnin tarkoituksena on turvata puhdistetun veden hygieeninen laatu varastoinnin ja jakelun aikana verkostossa.

Desinfiointi tapahtuu syöttämällä puhdasvesialtaaseen hypokloriittia ja ammoniumkloridia. Verkostoon pumpattavan veden klooripitoisuus on noin 0,30 mg/l.
Sivun alkuun

Päivitetty 14.11.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta