Du är här

Vattenreningsverkets processchema


Vattenreningsverkets processchema 


Pumpning av grundvattnet

Vattenverket tar sitt råvatten från Patamäkis grundvattenförekomst. Det pumpas ungefär 6800 m3 råvatten / dygn. Förekomstens riklighet kan möjligen ökas med konstgjort grundvatten, som fås genom att leda vattnet från grusgropar i Galgåsen och Hepo-Ventus till Patamäkis infiltrationsbassäng. Därtill har det byggts ett anknytningsrör mellan Patamäki och Saarikangas anläggning  för vattentäkt. Från Saarikangas kan det pumpas cirka 5000 m3 råvatten / dygn. Råvattnet innehåller rikligt med järn, mangan, klor och sulfat och måste renas.

Luftning

Luftning sker i luftningsrummet, var vattnet sprutas i luften som små droppar genom ett Dresden –munstycke. Ventilationen sker med en topdammsugare och den nödvändiga ersättningsluften tas antingen utifrån eller inifrån vattenverket. Syftet med luftningen är att ta bort koldioxidet från råvattnet, varvid behovet av kalk i processen minskar. Den andra avsikten är göra vattnet syrerikare, så att oxidationen av järn och mangan blir lättare.

Alkalisering och kalktillförsel

Som rengöringskemikalie används kalciumhydroxid Ca(OH)2, dvs. släkt kalk. Mängden kalk som tillförs justeras så att vattnets pH-värde stiger till ungefär 9,5. Då pH-värdet ligger vid 9,5 så oxideras järnet och manganet och avlägsnas de ur reningsprocessen. Mängden kalk som tillförs är ungefär 45g/m3

Framställning av kalkmjölk

Kalken som används för fällning kommer till vattenverket med biltransport, från bilarna flyttas kalken till vattenverkets kalksilo. Från silon matas den torra kalken in med hjälp av doseringsapparatur. Apparaturens inställning sker för hand baserat på råvattnets mängd och kvalitet.

Från kalken framställs en kalksuspension genom att blanda kalken som kommer från apparaturen i lösningsvatten. Mängden vatten som används för att framställa kalkmjölk ställs in på ungefär 9m3/h. Härvid fås en 1 %:ig kalksuspension vid maximalt inmatningstillstånd. Efter 4 minuter i blandningsbassängen leds kalksuspensionen till början av linjerna för flockning.

Flockning

Mixerna finns i två processlinjer, båda med 4 separata mixers. De tre första är vertikalmixer och den fjärde är en horisontalmixer. Det kemiskt behandlade vattnet leds till en vertikalmixer varifrån vattnet fördelas till två parallella vertikalmixers, från dessa leds vattnet till den sista horisontalmixern. Mixrarnas rotationshastigheter kan justeras, och i praktiken är hastigheterna högre i början. Den optimala flödeshastigheten i mixern är 40 minuter. Från horisontalmixern leds vattnet till sedimenteringsbassängerna.

Sedimentering

Från horisontalmixrarna leds vattnet till de fyra sedimenteringsbassängernas bottenskikt. Som sedimenteringsmetod används vertikal sedimentering, vars effektivitet har ökats m.h.a. 60cm höga Munters –lameller av plast. I vertikal sedimentering stiger det kemiskt behandlade vattnet upp från bottnen och strömmar genom lamellerna till bassängens övre del, varifrån det sedimenterade vattnet samlas i ytrörledningen, och därifrån vidare till sandfiltren.

Reglering av pH och tillförseln av kolsyra

I sedimenteringsbassängerna samlas vattnet upp i två kanaler och leds sedan till filtren. pH-värdet regleras genom att tillföra koldioxid och kolsyra till kanalen. Mängden tillförd kolsyra är ungefär 5g/m3  och pH-värdet för vattnet som går till filtren är ungefär 8,6.

Filtrering

I båda processlinjerna finns det två filter. Filtren är tvåskiktsfilter, materialet består av antracit och två sandlager med olika kornstorlekar. I filtren sker två fenomen samtidigt. Å ena sidan förblir nästan all järn- och manganfällning som kommit igenom sedimenteringen kvar på filtren, medan ammoniak tas bort från råvattnet genom nitrifikation i filtren. 

Desinficering

Råvattnet är hygieniskt sett rent ty det är grundvatten. Meningen med desinficering är att försäkra det renade vattnets hygieniska kvalitet under tiden då det lagras och distribueras. Desinficeringen sker genom att tillföra hypoklorit och ammoniumklorid till renvattenbassängen. Vattnet som pumpas till vattenledningsnätverket har en klorhalt på ungefär 0.30 mg/l.

Upp

Uppdaterad 14.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut