Du är här

Ofta ställda frågor till Vattenverket

Vad menas med vattnets hårdhet?

Med vattnets hårdhet avses andelen kalcium (Ca, i dagligt tal kalk) och magnesium (Mg) i vattnet. Andelen omräknas till kalciumkarbonat och enheten är mmol/l. Andra metaller såsom järn och aluminium ökar också vattnets hårdhet. Tidigare användes hårdhetsgraden odH för att beskriva vattnets hårdhet. Vattnets hårdhet är 1 odH när mängden kalciumoxid som motsvarar den totala ämnesmängden magnesium- och kalciumjoner är 10 mg/l. 1odH = 0,178 mmol/l. 

Mjukt       0,378–0,882 mmol/l = cirka 2.12–4.96 odH 
Medelhårt    0,882–1,764 mmol/l = cirka 4.96–9.91 odH
Hårt      1,764–3,780 mmol/l = cirka 9.91–21.24 odH  


Hur hårt är vattenledningsvattnet i Karleby?

Hårdheten i vattenledningsvattnet i Karleby är cirka 1.1 mmol/l eller cirka 6,2 odH.
Vattenledningsvattnet i Karleby klassificeras alltså som medelhårt.

Vilka faktorer inverkar på vattnets kalkhalt?

Järn- och manganhalten är av naturen hög i råvattnet i Karleby. Järn och mangan som vattnet innehåller är inte farliga för hälsan, men för höga halter färgar vattnet och förorsakar avlagringar och vattnet kan färgas brunt. Även vattnets användbarhet och smak försämras. För att avlägsna järn och mangan är man tvungen att behandla vattnet på vattenverket. Behandlingen av vatten för att avlägsna järn och mangan förutsätter att pH-värdet höjs så att järn och mangan sedimenteras bort ur vattnet. pH-värdet höjs genom att tillsätta kalk i vattnet. Kalk binder sig till kolsyra som av naturen finns i vattnet och bildar tillsammans med den kalciumsalter som ger vattnet s.k. hårdhet. Kalk och kolsyra som finns i vattnet står i balans med varandra, men då vattnet värms t.ex. i fastigheters varmvattenapparater, tvättmaskiner, kaffekokare o.s.v. avdunstar en del av kolsyran och den nämnda balansen leder till att också motsvarande andel kalk avlägsnas och avlagras i varmvattenapparaterna. Hur mycket kalkavlagringar uppstår beror på vattnets hårdhet: ju hårdare vatten, desto mera avlagringar.

Kalken, pH-värdet och vattnets hårdhet inverkar också på vattnets frätande egenskaper på så sätt, att då det i vattnet finns tillräckligt med kalk och pH-värdet är tillräckligt högt, är vattnets frätande egenskaper som lägst. Då korroderar rören minst och upplösningen av metaller t.ex. från fastigheternas rör av koppar och zink är som lägst.


Hur högt är pH-värdet i vattenledningsvattnet i Karleby?

I Karleby är vattenledningsvattnets pH cirka 8,1–8,2.

Det kommer inget vatten. Vad ska jag göra?

Ta först reda på om reparationer pågår i huset och om avbrottet beror på det. Det är också möjligt att arbete med vattenledningar pågår i bostadsområdet. Om det inte informerats om avbrottet i förväg är det möjligt att det inträffat något oförutsett (t.ex. läckage) eller så är det fråga om ett kortvarigt avbrott.  Förfrågan om orsaken kan göras till vattenverket. Om du har kännedom om läckage i en vattenledning ska du meddela vattenverket till ovannämnda nummer.

Vad är det grumliga som ser ut som sand i varmvattenberedaren?

Det är fråga om kalkavlagringar eller s.k. pannsten, som uppkommer då vattnets temperatur stiger (kalk/kolsyra -balansen). Ju hetare varmvattenberedaren är desto snabbare bildas kalkavlagringar. Rekommenderad temperatur för varmvattenberedaren är 55–65°C.

Vad är ”normal” vattenförbrukning?

Vattenförbrukningen i en bostadsfastighet är i medeltal cirka 150 l/dygn/invånare.

Tillsätts fluor i vattenledningsvattnet i Karleby och hur hög är andelen fluor?

Fluor tillsätts inte till hushållsvattnet i Karleby. Andelen ”naturligt” fluor i dricksvattnet i Karleby har under de senaste åren växlat mellan 0,5–0,7 mg/l. I EU-länder är övre gräns för fluor i hushållsvattnet 1,5 mg/l i enlighet med WHO:s rekommendationer.

Vår vattenmätare byttes ut nyligen. Nu finns det vatten under glaset. Vad beror det på?

Det är fråga om en s.k. våtlöpande vattenmätare, vars funktion bygger på att maskineriet är vattentäckt.

Det läcker ut lite vatten från vattenbehållaren i toalettstolen hos oss. Hur mycket vatten går till spillo på grund av läckaget?

Många överraskas av hur mycket som läcker ut på ett år. Nedan presenteras några fall av läckage. Uträkningarna baseras på antagandet att trycket i nätverket är cirka 4 bar.

- Tät droppning, läckaget lika tjockt som en sytråd. På ett år läcker det ut 30m3 vatten.
- Tunn vattenstråle, läckaget lika tjockt som en stoppnål. På ett år läcker det ut 300 m3 vatten.
- Ständigt läckage i toalettstolen, läckaget lika tjockt som en tändsticka. På ett år läcker det ut 3 000 m3.
- Duschens varm- och kallvattenblandare (gammal modell), läckaget lika tjockt som en blyertspenna. På ett år läcker det ut 30 000 m3 vatten.

Vad beror det på att vattnet är ”vitt” till färgen?

I vattnet finns ”överflödig” luft som hamnat i vattnet i ledningen. Luften frigörs när vatten släpps ut från en kran. Vattnet är fullständigt användbart och den ”överflödiga” luften försvinner t.ex. när vattnet står i ett öppet kärl. Företeelsen kan uppstå i samband med ledningsarbete och är i allmänhet kortvarig.

Varför ser vattnet ibland rostigt, gult eller brunt ut?

I allmänhet är orsaken att avlagringar (järn och mangan) har lossnat antingen från det allmänna vattenledningsnätverket eller från fastighetens eget vattenledningsnätverk. Lossningen beror oftast på att det har skett plötsliga förändringar i vattnets strömning. Företeelsen kan uppstå t.ex. på grund av läckage i vattenledningsnätet eller reparations- och ändringsarbeten. Ta kontakt med vattenverket, ifall vattnet inte blir normalt efter att måttligt med vatten släppts ut. Vatten av detta slag är i allmänhet inte hälsovådligt, men det är ändå skäl att undvika att dricka av vattnet så länge vattnet är missfärgat. Vattnet kan dock färga tvätt och vattenarmatur.

Upp

Uppdaterad 10.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut