Du är här

Syneförrättningar och inspektioner

Före påbörjandet av ett byggprojekt skall vid behov anordnas ett inledande möte. Bestämmelse om ett inledande möte ges i bygglovet.

För att säkerställa att byggandet utförs på behörigt sätt och för att verifiera inspektionerna förs på byggnadsplatsen ett inspektionsprotokoll för bygget.

En anvisning för bruk och underhåll av byggnaden skall utarbetas före byggnadens slutsyn.

Inledande möte

Inledande möte MBL 121 §, MBF 74 §

Den som inleder ett byggprojekt skall avtala med byggnadstillsynsmyndighet om ordnandet av ett inledande möte innan byggnadsarbetet påbörjas.

Närvarande:

  • den som inleder ett byggprojekt

  • huvudprojekteraren

  • ansvariga arbetsledaren

  • byggnadstillsynsmyndighet          

Vid det inledande mötet konstateras de centrala parterna i projekteringen och byggnadsarbetet, övriga utredningar och åtgärder som behövs med tanke på kvaliteten på byggandet samt eventuella byggnadslovsvillkor.

Grundbottensyn

Grundbottensyn begärs då till grundningsarbetena hörande grävnings- och schaktningsarbete, pålning eller uppfyllning eller förstärkning av markbotten har utförts. Reservera tid hos byggnadstillsynen.

Konstruoktionssyn

Konstruktionssyn begärs då byggnadens stomme och dit hörande konstruktioner är gjorda och ännu kan ses. Synen kan också utföras i delar.

Ibruktagningssyn

Ibruktagningssyn (delvis slutsyn) kan begäras om man vill ta i bruk en byggnad eller en del av den före den egentliga slutsynen. Den del som skall tas i bruk bör då uppfylla de fordringar som stadgats om hälsosamhet och säkerhet. Tilläggsuppgifter av byggnadsinspektören. Reservera tid från byggnadstillsynen.

Slutsyn

Slutsyn begärs då projektet är helt färdigt, i alla fall senast före lovets giltighetstid går ut. Förutsättning för slutsynen är, att alla övriga syner, som nämns i beslutet om lovet, har godkänts.

I samband med slutsynen bör småhusbyggaren överlåta kopior över sammandragssidorna i tillsynshandlingarna och förete byggnadens serviceinstruktion ifall det i beslutet om lovet har bestämts att en sådan skall uppgöras. Reservera tid från byggnadstillsynen.

Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut