Olet tässä

Purkamislupa

Rakennuksen tai sen osan purkamista varten tarvitaan purkamislupa jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella on voimassa rakennuskielto MRL 53 § tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkamislupaan liitetään mukaan seuraavat asiakirjat:
  • lupahakemuskaavake yhtenä kappaleena
  • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
  • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai muuta rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta ( ei 3 kuukautta vanhempi ) tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.
  • virallinen kartta kahtena kappaleena
  • vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus kahtena kappaleena
  • selvitys naapurin kuulemisesta
  • selvitys purkutyön järjestämisestä
  • selvitys rakennusjätteiden käsittelystä / hyötykäytöstä
  • piirustus / valokuva
  • RK9-lomake
Luvan käsittely

Rakennusvalvonta tekee päätöksiä viikottain, Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu noin 3 viikon välein. Normaali lupakäsittely kestää noin 1-4 viikkoa.

Luvan voimassaolo

Rakennustyöt on aloitettava rakennusluvan alaisissa töissä 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja muun luvan ja viranomaishyväksymän osalta 3 vuoden kuluessa sen myöntämisestä

Sivun alkuun

Päivitetty 6.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta