Du är här

Rivningstillstånd

För rivning av byggnad eller del av en byggnad behövs rivningslov om byggnaden finns på ett detaljeplaneområde eller på ett annat område på vilket byggförbud MBL 53 § gäller samt om så bestäms i generalplanen.

Till tillståndsansökan bör vanligtvis följande handlingar bifogas:

  • Tillståndsansökan i ett exemplar
  • Fullmakt för att underteckna ansökan, ifall sökanden inte själva undertecknar ansökan.
  • Utredning om, att sökanden besitter tomten eller byggnadsplatsen.
  • Officiell karta i två exemplar
  • Ansökan angående ansvariga arbetsledaren i två exemplar
  • Utrdening över hörande av grannar
  • Utredning över ordnande av rivningsarbetet
  • Utredning över behandling av byggnadsavfall / återvinning
  • Ritning / Fotografi
  • RK9

Behandling av ansökan om bygglov.

Byggnadstillsynen fattar åtskilliga beslut varje vecka.
Byggnads- och miljönämnden har sammanträde ungefär var tredje vecka.
Normal behandlingstid för tillstånd är ungefär 1-4 veckor.
Upp

Uppdaterad 6.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut