Du är här

Åtgärdstillstånd

Åtgärdstillstånd krävs för följande åtgärder:

 • byggande av skyddstak, skjul, kiosker, toaletter, scener eller motsvarande konstruktioner (konstruktion)
 •  inrättande eller byggande av en idrotts- eller samlingsplats, annat husvagnsområde eller motsvarande område än ett sådant som avses i lagen om friluftsliv (606/1973), läktare, samlingstält eller motsvarande (konstruktion för allmänheten)
 • stationär placering av husvagn, husbåt eller motsvarande för sådant bruk som inte avser sedvanlig friluftsverksamhet eller båtsport (rörlig anordning)
 • uppförande av master, pipor, cisterner, skidliftar, minnesmärken, större antenner, vindkraftverk och större belysningsstolpar eller motsvarande (separat anordning)
 • byggande av större kajer eller andra konstruktioner som ändrar strandlinjen eller väsentligt påverkar den, kanaler, vågbrytare eller motsvarande (strandlinjeanordning)
 • inrättande eller ordnande av ett avgränsat större område för förvaring eller parkering eller ett motsvarande område (förvarings- eller uppställningsområde)
 • ändring av en byggnads fasad, ändring av takformen, taktäckningsmaterial eller dess färgsättning, ändring av väggbeklädnadens material eller färgsättning, montering av en markis som påverkar gatubilden eller ändring av fönsterindelningen (fasadåtgärd)
 • uppsättning av andra konstruktioner, texter och bilder utomhus i reklamsyfte eller annat kommersiellt syfte än sådana som anges i naturvårdslagen eller täckande av fönster med reklam permanent eller för lång tid (reklamåtgärd)
 • byggande av en avskiljande fast inhägnad eller en mur mot gatan i anslutning till den byggda miljön (inhägnande).
 • andra arrangemang och ändringar som anmärkningsvärt och för en lång tid påverkar stads- eller miljöbilden (stadsbildsarrangemang)
 • sammanslagning eller delning av bostadslägenheter (lägenhetsarrangemang)

  Från början av januari 2017 rekommenderar karleby byggnadsjänst att inlämna byggnadslov via ekokkola- tjänsten.

Till ansökan bör vanligtvis följande handlingar bifogas:

 • tillståndsansökan i ett exemplar
 • fullmakt för att underteckna ansökan, ifall sökanden inte själva undertecknar ansökan
 • utredning om, att sökanden besitter tomten eller byggnadsplatsen
 • officiell karta i två exemplar
 • byggnadsritningar i tre exemplar undertecknade av huvudprojekteraren
 • fasadernas färgläggningsplan i två exemplar
 • ansökan angående ansvariga arbetsledaren i två exemplar
 • ansökan angående arbetsledaren för fastighetens vatten- och avloppsarbeten i två exemplar
 • ansökan angående arbetsledaren för ventilationsarbeten i två exemplar
 • byggprojektanmälan
 • utredning över hörande av grannar
 • utredning över byggplatsens grundläggnings- och grundbottenförhållanden
 • utredning över projekterarnas behörighet
 • anmälan om ledande av avloppsvatten

Behandling av ansökan om åtgärdstillstånd.

Byggnadstillsynen fattar åtskilliga beslut varje vecka.
Byggnads- och miljönämnden har sammanträde ungefär var tredje vecka.
Normal behandlingstid för tillstånd är ungefär 1-4 veckor.

Tillståndets giltighetstid.

Byggnadsarbeten angående byggnadstillstånd bör påbörjas inom 3 år och slutföras inom 5 år från det tillståndet har vunnit laga kraft.
Ifall tillståndet berör en annan av myndighet godkänd åtgärd skall arbetet slutföras inom 3 år.

Upp

Uppdaterad 20.11.2019 | Skicka respons | Skriv ut