Du är här

Egnahemstomter

Karleby stad har under flera års tid kunnat erbjuda tomter på olika håll i staden till rimliga priser för byggande av bostäder eller för företagsverksamhet. Staden hyr också ut områden för tillfälligt bruk.

Staden har överlåtit cirka 60 egnahemstomter under de senaste åren. Tomterna överlåts antingen via uthyrning eller via försäljning, enligt byggarnas önskemål (Stadsstyrelsens beslut den 2 oktober 2006 § 447). 

Småhustomter lediga att sökas av dem som har för avsikt att bygga 2018

Vid denna gemensamma utdelning får tomter sökas bara av sådana fysiska personer som har för avsikt att bygga småhus för eget boende. Ansökningstiden är 23.10.–10.11.2017. Tomter för byggherrar och tomter för småhus som annars kommer till försäljning kan sökas i ett senare skede. Tomternas sökordning lottas ut mellan de som ansökt (stadsstyrelsen 6.10.2014 § 484).

Nya tomternas reserveringsordning lottas ut bland de som ansökt om en tomt. Lottningstillfället ordnas efter att ansökningstiden löpt ut tisdagen den 14.11.2017 kl. 18.00 i Karleby stadshus fullmäktigesal. Vid detta tillfälle måste den som ansökt tomten själv eller genom en befullmäktigad person närvara.
Tidigare erbjudna tomter reservaras i den ordning ansökningarna kommer in.

Nya tomter som blir byggklara våren 2018 finns vid Vikå område 26 st och vid Hangas område 11 st. Lediga och redan byggklara tomter finns även vid Kilsbäcken och Hangas. På dessa områden gäller de byggsätt och byggbestämmelser som tillämpas sedan tidigare. I Kelviå, Lochteå och Ullava finns ytterligare totalt ca 80 småhustomter och byggplatser som har varit lediga redan tidigare.

Staden avverkar trädbestånd och bortför avverkningsavfall från tomterna innan tomterna överlåts. Staden försöker dock bevara enstaka träd.

Tomtansökan ska lämnas in senast fredagen den 10 november 2017 kl 16.00 till tekniska servicecentrets betjäningsdisk (stadshusets 1 våning, del D), som också tillhandahåller ansökningsblanketter och närmare informaton om de lediga tomterna. All behövlig information finns att få via e-tomtservicen med vilken det är smidigt att göra en ansökan. 

Tomtreserveringen träder i kraft om reservationsavgiften har betalats senast på förfallodagen. Storleken på reservationsavgiften fastslås i reserveringsbeslutet och är lika stor som tomtens hyra för reserveringstiden. Ifall tomten köps i mycket god tid innan reserveringstiden går ut, återbetalas reserveringsavgiften för den tid som återstår av reserveringstiden.

Om det är fråga om hyrning av tomten ses reserveringsavgiften som betald hyra. Reserveringsavgiften återbetalas inte om byggprojektet inte förverkligas. Efter att stadsgeodeten beslutat om reservering kan tomterna som blir kvar sökas enligt principen om kontinuerlig ansökningstid. Tomtansökningarna behandlas då i den ordning de kommer in.

Till de som tilldelas en tomtreservation och tidigare har fått en tomt av staden överlåts tomten endast genom försäljning.

I tomtfrågor betjänas ni av tomttekniker Heikki Haimakainen, tfn. 044 780 9345 och markanvändningstekniker Niklas Nisula, ftn. 040 806 8453.

Karleby den 17 oktober 2017
KARLEBY STAD
Tekniska servicecentret

Upp

Uppdaterad 31.12.2018 | Skicka respons | Skriv ut