Du är här

Ändring av stranddetaljplanen för Lochteå Kallioniemi och Hakunti

ORSAK TILL PLANARBETET
Initiativet kommer från Karhin yhteisalueet c/o, som via en konsult
ansöker om ändring av stranddetaljplanen. Konsulten för fram att
stranddetaljplanen för områdena Kallioniemi och Hakunti är delvis
föråldrad och att byggrätterna upplevs som otillräckliga för att det ska gå att bygga fungerande och ändamålsenliga fritidshus på byggplatserna. De alltför små byggrätterna och vissa oklarheter i praxisen har gjort att användningen och underhållet av flera av husen fått lida i onödan eller har lett till oändamålsenliga byggnadslösningar.

PLANOMRÅDE
Planområdet finns i Karhi by i Lochteå och består av två skilda delar: ett strandområde av Hakunti i norr och udden Kallioniemi i söder.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Planarbetet går ut på att uppdatera stranddetaljplanen och baskartan för den i enlighet med de krav som ställs i dag. Ett centralt mål för planändringen är att se över byggrätterna och vid behov höja dem till en nivå som motsvarar dagens krav. Några nya byggplatser kommer inte att anvisas. I den nya planen kommer byggnadsytorna att anges preciserade och avgränsade så att byggnaderna och gårdsmiljöerna blir mer sammanhängande. Bestämmelserna och beteckningarna i stranddetaljplanen kommer att ses över och uppdateras.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Planarbetet inleds under början av 2015. Sökanden anlitar konsulten Ramboll Finland Oy för utarbetningen av stranddetaljplanen.

Stadsfullmäktige 14.11.2016.
Ansvarsperson: Päivi Cainberg

Upp

Uppdaterad 21.12.2016 | Skriv ut