Du är här

Stranddetaljplan för Katajalahti

ORSAK TILL PLANARBETET
En privat markägare har anhållit om planläggning av sin fastighet. Stadsstyrelsen beslutade 4.12.2017 att arbetet med den beställda stranddetaljplaneringen inleds.

Som projektkonsult verkar Ramboll Finland Oy.
Markägaren har beställt arbetet på egen bekostnad.

PLANOMRÅDE
Planområdet är beläget vid havsstranden vid Puotiniemi, ungefär 8 km från Karleby centrum, och omfattar en yta på ca 10,8 hektar. Området gränsar till Katajaluotovägen i väst och sträcker sig till  Katajalahti vik i öst. I övrigt följer planområdet fastighetsgränserna.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Målet för stranddetaljplanen är att få byggplatser för fritidsbostäder på fastigheten. Antalet byggplatser som anvisas bestäms enligt en dimensioneringsbedömning och byggplatsernas placering har setts ut under de terrängbesök som gjorts i samband med natur- och miljökonsekvensbedömningarna. Övriga områden inom planområdet anvisas som jord- och skogsbruksområden.

I planläggningen beaktas närliggande områdens nuvarande verksamhet och övriga omständigheter som kommer upp under arbetets gång.

Vid utarbetningen av stranddetaljplanen följs de särskilda krav på innehållet i en stranddetaljplan som ställs i markanvändnings- och bygglagen 73 §. Markägare har enligt 74 § rätt att låta utarbeta en stranddetaljplan.


TIDSPLAN FÖR ARBETET
21.2.2018 § 35 Stadsstrukturnämnden > Planen har kungjorts som anhängig
1.3.-2.4.2018 Planutkastet framlagt
2.5.2018 Planförslag
14.6.-16.7.2018 Planförslaget framlagt

Stadsstyrelsen 10.9.2018


Ansvarspersoner: Jouni Laitinen och Päivi CainbergUpp

Uppdaterad 10.9.2018 | Skriv ut