Du är här

Idrottsparken / Centralparken

Under de senaste åren har en uppdatering av Idrottsparken/ Centralparken lyfts fram i flera olika sammanhang, Stadsstyrelsen beslutade i sitt möte 4.9.2017 § 450 att anlägga en arbetsgrupp för utvecklandet av tävlingsförhållandena inom fotboll. I sin rapport 13.12.2017 presenterade arbetsgruppen placeringen av fotbollsstadion i Centralparken. Stadsstyrelsen lade rapporten till sina handlingar i mötet 18.12.2017 § 677. Vidare beslutade stasdstyrelsen i sitt möte 8.1.2018 § 8 att arbetet med planeringen av Idrottsparken/Centralparken inleds och en arbetsgrupp tillsattes. En preliminär plan skulle vara färdig inom utgången av augusti månad 2018.

Arbetsgruppens anförande blev färdigt 6.9.2018. Koncern- och stadsutvecklingssektionen beslutade i sitt möte 1.10.2018 § 83 att lägga fram planen till offentligt påseende för åsikter.

Planen (som består av en illustration i kartformat samt en mer specifik presentationsdel) var framlagd till offentligt påseende under tiden 11.10 – 1.11.2018. 

Stadsfullmäktige godkände 10.12.2018 den allmänna planen som grund för fortsatt planering av området. Stadsfullmäktige har därtill 19.11.2018 godkänt budgeten för 2019, vars investeringsdel omfattar 330 000 euro för planeringen av Centralparkens funktioner.  Det har även reserverats ett anslag för rekryteringar. 

Stadsstyrelsen beslutade i sitt möte 17.12.2018 att utnämna en utvecklingsgrupp för Centralparken samt definiera dess centrala uppgifter. Som ordförande valdes fullmäktigeordförande Bjarne Kallis och som vice ordförande stadsstyrelsens ordförande Risto Herlevi. Enligt beslutet ska arbetsgruppens förslag till fortsatta åtgärder vara klart senast på hösten 2019 inför beredningen av 2020 års budget.

Medlemmar i arbetsgruppen är idrottsdirektören, bildningssektorns ekonomichef, stadsarkitekten, stadsplaneringschefen, stadsmiljödirektören, utvecklingsdirektören och förvaltningsdirektören samt stadsdirektören som är föredragande. Stadsdirektörens sekreterare fungerar som arbetsgruppens sekreterare. Arbetsgruppen kan vid behov kalla in och höra andra sakkunniga.

Utvecklingsgruppens centrala uppgift är bl.a.:

  • att framställa en realiseringsplan för beslutsfattande för Centralparkens allmäna plan samt delta i planeringen av projektets olika skeden när de realiseras
  • att bereda finansieringsalternativ för projekten
  • att bereda eventuella besittningsarrangemang
  • att bereda anföranden till budgeten
  • att bereda övriga moment som har att göra med förverkligandet av Centralparkens olika projekt (t.ex. planläggningen av Centralplanen).


Ytterligare information ger:

Idrottsdirektör Lotta Nyqvist, tfn 044 7809 262

Stadsplaneringschef  Jouni Laitinen, tfn 044 7809 360

Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut