Olet tässä

Ruotsalon kyläasutuksen vaiheyleiskaava

Ruotsalon  kyläasutuksen vaiheyleiskaavaehdotus on nähtävänä kaupungintalon teknisen palvelukeskuksen asiakaspalvelupisteessä (1. kerros) ja kaupungin Internet-sivuilla 11.10. – 12.11.2018 välisenä aikana.

Ruotsalon kyläasutuksen vaiheyleiskaavasta järjestetään yleisötilaisuus maanantaina 15.10. klo 18.00 Ruotsalon koululla.

Kaavaehdotusta koskevat mahdolliset muistutukset tulee osoittaa kaupunginhallitukselle ja toimittaa kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana osoitteella: Kokkolan kaupunki, Kaupunginhallitus, Kirjaamo, PL 43, 67101 Kokkola tai kokkola@kokkola.fi. Kuoreen tunnuksena ”Ruotsalon kyläasutuksen vaiheyleiskaava”.

VAIHEYLEISKAAVAN VIREILLE TULON SYY
Kaupunginhallitus on tehnyt 9.11.2009 Ruotsalon vaiheyleiskaavan laatimispäätöksen.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue käsittää Ruotsalon kylän ja on leveydeltään noin 2,5 kilometriä ja pituudeltaan noin 7,5 kilometriä. Tarkastelualue on pinta-alaltaan 1680 hehtaaria ja rajautuu lännessä Kälviän rannikon ja saariston yleiskaavaan sekä kylää reunustaviin metsäalueisiin, pohjoisessa entiseen Kälviän ja Lohtajan kunnanrajaan, idässä valtatie 8:aan ja etelässä kylää rajaavaan metsäalueeseen.

VAIHEYLEISKAAVAN LAATIMISVAIHEET
 •  Kaupunginhallituksen päätös kaavan laatimisesta
     9.11.2009 § 661
 •  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, hyväksytty 
    kaupunginhallituksessa 1.2.2010 § 62
 •  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkisesti nähtävillä
     11.2.- 12.3.2010
 •  Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 31.3.2010
 •  Maanomistajakysely toukokuussa 2010
 •  Erillisselvityksiä laadittu vuosina 2014-2017
 •  Kaavaluonnos nähtävillä 22.3. - 27.4.2018
 •  Viranomaisneuvottelu 22.5.2018
 • Kaavaehdotus 17.9.2018
 •  Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 1.10.2018 § 84


HANKKEEN KUVAUS
Lähtökohtaisesti suunnittelussa on huomioitu kylän ominaiset perinteiset rakentamisalueet sekä luonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön arvokkaat kohteet ja alueet. Suunnittelua koskevia keskeisiä kysymyksiä ovat olleet kustannustehokkaan täydennysrakentamisen sijoittelu, mahdollisen laajenemisen suunnat, liikenneyhteydet ja maisemakuvan säilyttäminen omaleimaisena.

Tavoitteena on ollut laatia yhtenäinen ja yleispiirteinen kaava, jossa määritellään kylän maankäytön toimintaedellytykset ja tuetaan kylän elinvoimaisuutta. Vaiheyleiskaavalla mahdollistetaan kyläalueen hallittu laajentuminen sekä vahvistetaan kylän omaleimaisuutta, johon paikallinen identiteetti perustuu.

Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan kylän maankäyttöä ja rakennuslupien myöntämistä. MRL 44§ ja 72§ mukaisesti rakennuslupaviranomainen voi myöntää suoran rakennusluvan kaavan mukaiselle hankkeelle kaavan saatua lainvoiman.


Vastuuhenkilö: Päivi Cainberg

Sivun alkuun

Päivitetty 9.10.2018 | Tulosta