Du är här

Strategisk generalplan för regionstrukturen i Karleby

ORSAK TILL PLANARBETET
På grund av kommunfusionen har en ny, strategisk regionstrukturmodell som anknyter till regionstrukturarbetet i Mellersta Österbottens landskapsplan börjat utarbetas för det nya Karleby. I samband med detta arbete ska även behovet att utvidga detaljplaneområdena i Lochteå och Kelviå kyrkbyar utredas.

PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar hela området för det nya Karleby.

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Ett generalplaneutkast med tillhörande objektbeskrivningar färdigställdes i slutet av 2012. Efter det stod arbetet med denna plan stilla men upptogs igen 2017 och målet är att planens förslagsfas färdigställs under år 2019.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Den strategiska regionstrukturmodellen för det nya Karleby utgörs av stadsfullmäktiges beslut om hur olika delar av det nya Karleby ska utvecklas. Planen är till sin karaktär ingen områdesreserveringsplan och den utarbetas inte som en plan med rättsverkan.
Ansvarspersoner: Päivi Cainberg och Jouni Laitinen

Upp

Uppdaterad 7.1.2020 | Skriv ut