Du är här

Etappgeneralplan för Maringais

ORSAK TILL PLANARBETET
Stadsstyrelsen beslöt 9.11.2009 om utarbetandet av en etappgeneralplan för Maringais.

PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar byn Maringais och är ca 2,0 kilometer brett och 5,0 kilometer långt. Det område som granskas har en areal på 1060 hektar och gränsar i väster till strandgeneralplanen för Karhi och Maringais, i norr till skogsområdena Hietakangas och Kirkkokalliot, i öster dels till riksväg 8, dels till de skogsområden som avgränsar Viikinperä och Sysimetsä och i söder till den förra kommungränsen mellan Lochteå och Kelviå. 

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Programmet för deltagande och bedömning i anslutning till etappgeneralplanen fanns offentligt framlagt under tiden 11.2–12.3.2010. Markägarna hördes i maj 2010 och basutredningar gjordes under sommaren och hösten 2010. 

Arbetet med planen är för tillfället i viloläge.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Etappgeneralplanen utarbetas för att den ska styra planeringen av bybebyggelsen. Etappgeneralplanen utarbetas med rättsverkningar, och därmed styr den avgöranden som gäller planeringsbehov, beviljande av bygglov och i vissa fall möjliggör den även en detaljplanering av bybebyggelsen. Begreppet etapplan betyder att inte hela landsbygdsområdet utreds på alla de sätt som innehållskraven i markanvändnings- och bygglagen beskriver. Boendet, näringarna, tjänsterna, infrastrukturen och kulturhistorian granskas – mindre uppmärksamhet fästs vid till exempel utredningen av omfattande jord- och skogsbruksområdens naturvärde.Ansvarsperson: Suvi-Elina MaunuUpp

Uppdaterad 2.5.2019 | Skriv ut